Dat koninklijk besluit zet richtlijn (EU) 2015/1787 tot wijziging van de technische bijlagen bij richtlijn 98/83/EG betreffende de kwaliteit van voor menselijke consumptie bestemd water om. Dat nieuwe besluit heeft betrekking op de kwaliteit van het water dat gebruikt wordt in voedingsmiddeleninrichtingen, en water voor verkoop in flessen of verpakkingen valt daar niet meer onder. 

De wijzigingen betreffen enerzijds de minimale vereisten die moeten worden nageleefd om de kwaliteit van het water te controleren, dit wil zeggen meer bepaald de te analyseren parameters en de frequenties van de monsterneming:

  • Bedoeling van die minimale vereisten van de controleprogramma’s is niet alleen toe te zien op de kwaliteit van het water, maar ook de doeltreffendheid te controleren van de preventiemaatregelen die ingevoerd worden vanaf de winning tot het punt van gebruik;
  • Die minimale vereisten kunnen voortaan aangepast worden op basis van een risicoanalyse die goedgekeurd wordt door de bevoegde overheid (FAVV), in het kader van de HACCP-procedures (Hazard Analysis and Critical Control Points);
  • De frequenties van de monsternemingen en analyses worden verminderd voor kleine gebruikers;
  • De frequenties van de monsternemingen en analyses worden niet meer reglementair vastgelegd voor water in flessen of verpakkingen, maar worden door de exploitanten van de voedingsmiddeleninrichtingen bepaald in het kader van hun zelfcontrole. 

En anderzijds de specificaties voor de analyse van de parameters:

  • De analysemethodes worden goedgekeurd volgens de referentienorm ISO 17025;
  • De analysemethodes die gebruikt moeten worden voor de microbiologische parameters werden aangepast; 
  • De prestatiekenmerken « juistheid », « precisie » en « aantoonbaarheidsgrens » gaan geleidelijk aan vervangen worden door « meetonzekerheid », rekening houdend met een overgangsperiode. De exploitanten van  voedingsmiddeleninrichtingen zullen de oude kenmerken kunnen blijven gebruiken tot 31 december 2019.