Kwik is een stof die schadelijk is voor de gezondheid en het leefmilieu, zelfs in een lage dosis. Daarom hebben de overheden op Europees en internationaal niveau talrijke initiatieven genomen om de uitstoot van kwik te beperken zodat de impact ervan op de mens en het leefmilieu zo klein mogelijk blijft.

Kwik is een metaal dat sinds de Oudheid gekend is. Het chemische symbool Hg is overigens afkomstig van het Griekse woord « hydrargyrum », t.t.z. « vloeibaar zilver ».
Het gaat om een « zwaar » persistent metaal, net zoals zink, cadmium en lood.

De fysisch-chemische eigenschappen van kwik zijn uitzonderlijk en het feit dat kwik verschillende vormen kan aannemen zorgt ervoor dat het veel wordt gebruikt. Toch is kwik een zeer toxische stof.

De uitstoot van kwik in het milieu –natuurlijk of door de mens- vormt een aanzienlijk risico voor onze ecosystemen. Net zoals de persistente organische verontreinigende stoffen (POP’s), kan kwik een lange afstand in de atmosfeer afleggen en stapelt het zich op in de voedselketen (we noemen dit bio-accumulatie) . Dit heeft gevolgen voor onze gezondheid, in het bijzonder voor de gezondheid van kinderen en zwangere vrouwen.

Op deze website komen de volgende elementen aan bod
voorzorgsmaatregelen en risico’s, de initiatieven die de uitstoot van kwik in Europa en in de wereld willen beperken
- de bestaande wetgeving

Er wordt ook verwezen naar talrijke informatiebronnen. 

5.1.6.2_kwik_fotolia