Het LIFE-programma voor de periode 2014-2020 financiert projecten in de hele Europese Unie die het milieu en het klimaat ten goede komen. De projectsubsidies willen milieu- en klimaatdoelen realiseren op het terrein en innovatieve milieu- en klimaattechnologieën bevorderen.

Budget
Het LIFE-budget voor deze periode bedraagt 3, 4 miljard euro. Hiermee worden vooral subsidies aan projecten verleend. Daarnaast wordt het budget gebruikt om financiële instrumenten (zoals leningen en aandelenfondsen) te ondersteunen via banken. Voor beide wordt 81% van het totale LIFE-budget gereserveerd. Ten slotte draagt dit budget ook financieel bij aan milieuorganisaties met een Europese werking.
In vergelijking met andere Europese fondsen gaat het om een klein fonds.

Subprogramma’s leefmilieu en klimaat
Het LIFE-programma 2014-2020 heeft een subprogramma leefmilieu en een subprogramma klimaat, met respectievelijk een budget van 2,6 miljard en 0,8 miljard euro.

In het programma leefmilieu kunnen projecten worden ingediend in drie domeinen:
- leefmilieu en hulpbronnenefficiëntie;
- natuur en biodiversiteit en
- leefmilieu bestuur en informatie.

55% van de projectsubsidies in dit subprogramma worden toegewezen aan het natuur- en biodiversiteitsonderdeel.

Onder het subprogramma klimaat moeten projecten kaderen in één van deze domeinen:
- klimaatmitigatie – het verminderen van broeikasgassenuitstoot;
- klimaatadaptatie – de aanpassing aan de gevolgen van klimaatverandering en
- klimaat bestuur en informatie.

Verordening (EU) nr. 1293/2013 inzake de vaststelling van een programma voor het milieu en klimaatactie (LIFE) stelt het LIFE-programma vast.


De rubriek LIFE-projecten geeft meer informatie over de inhoud van dergelijke projecten, de indieningsmodaliteiten en de verschillende soorten projecten. De rubriek LIFE-projectoproepen gaat dieper in op de organisatie van een projectoproep.