Hieronder kan u  de lijst terugvinden van alle toegelaten biociden in België (in 2 formaten) dat wekelijks wordt geüpdatet en het jaarrapport van de Belgische biocidemarkt.

Inhoudstafel

Om toegang te krijgen tot de interactieve lijst en het jaarrapport gelieve eerst de applicatie “Tableau Reader” gratis te downloaden en te installeren via volgende link: http://www.tableausoftware.com/products/reader


Lijst van toegelaten biociden (PDF) (op de afbeelding klikken)

lijstPDF

De producten die vervallen op 14/05/2014 werden automatisch verlengd in ons geïnformatiseerd systeem. Indien u vragen hebt over deze nieuwe einddatum van toelating, gelieve dan een mail te sturen naar info.biocides@milieu.belgie.be

Ter informatie :

  • De kolom "stock liquidation" met data "sell out" en "use" in de lijst van toegelaten producten wordt ENKEL ingevuld als een product een negatief advies krijgt met de mogelijkheid om de bestaande voorraden te liquideren OF bij wijziging van het toelatingsnummer of kennisgevingsnummer (bv. bij overgang van de Belgische procedure naar de Europese procedure of bij overgang van de kennisgevingsprocedure naar de toelatingsprocedure).

  • De automatische verlengingen hebben geen aanleiding gegeven tot een nieuwe volledige toelatingsakte. Daarom zijn de einddatum van toelating op de lijst en de einddatum van de online raadpleegbare akte niet altijd identiek. Voor de einddatum van toelating dient u zich te baseren op de datum van de lijst, en niet op de datum vermeld in de via de hyperlink raadpleegbare toelatingsakte.

  • De lijst bevat volgende informatie: de naam van het product; de firmanaam; het toelatingsnummer; de Klasse (niet geklasseerd / Klasse A); de gevaarszinnen (Xi, N,…); de risicozinnen (R10, R37,…); het type (1,2,3,…,22); de vorm (vloeistof, poeder,…); de vervaldatum van de toelating; Stock liquidation ; GHS Gevaar ; H code ; EUH code ; een link naar de bijhorende akte.

Interactieve lijst van toegelaten biociden (Tableau) (op de afbeelding klikken)

Deze lijst biedt de mogelijkheid om toegelaten biociden op te zoeken via: De naam van het product; Het toelatingsnummer; De firmanaam; Het type (1 t.e.m. 23);De rol (bactericide, virucide,…); De vorm (vloeistof, poeder,…); De klasse (Klasse A, niet geklasseerd); De gebruiker (grote publiek/professioneel); Het CAS-nummer van de actieve stof en de concentratie.


NL liste gestinfor

Gegevens exporteren van Tableau naar Excel: Met de linkermuisknop op de tabel klikken (de tabel kleurt grijs) dan klikt u op het tabblad “rekenblad”, dan op “exporteren” en vervolgens op “tableau à double entree vers Excel” (de tabel wordt dan weergegeven in een Excel rekenblad).


Jaarverslag van de Belgische biocidemarkt (op de afbeelding klikken)

Sinds 2010 stelt de FOD jaarlijks een rapport op over de biocidemarkt in België. Sinds 2013 werd dit rapport in de vorm van een interactieve tool gepubliceerd.
Om toegang te krijgen tot de tool gelieve eerst de applicatie “Tableau Reader” gratis te downloaden en te installeren via volgende link:
http://www.tableausoftware.com/products/reader

Het jaarverslag bestaat uit 2 delen (grafieken & lijsten) waarin informatie op interactieve wijze kan geraadpleegd worden:

Grafiek1
 

1. Grafieken.

 Dit deel omvat de verschillende gegevens in het bezit van de FOD betreffende de jaarlijkse hoeveelheden en aantallen biociden en actieve stoffen. U kan er de evolutie van de markt door de jaren heen bekijken evenals een indeling van de biociden per groep, type, klasse, gebruikers en score (= gevaarscore toegekend aan het product en vermeld in de toelatingsakte). U kan dus een referentiejaar selecteren en opzoekingen verrichten per groep en/of type biociden.

De FOD beschikt over de jaarlijkse hoeveelheden biociden die op de markt zijn gebracht. Deze hoeveelheden moeten jaarlijks vòòr 31 januari aan de FOD worden overgemaakt. Op basis van deze jaarlijkse aangifte zijn de aantallen en de hoeveelheid biociden en/of werkzame stoffen beschikbaar per groep, producttype en indeling: klasse A, niet geklasseerd, grote publiek of professionele gebruikers.
 

2. Lijsten

Dit deel omvat 3 lijsten die gekoppeld zijn aan een gekozen referentiejaar.

  1. Lijst van biociden: geeft de naam, het toelatingsnummer, de rol, het type product, de groep en de firma weer die het product op de markt brengt. Opzoekingen naar al deze gegevens is mogelijk.

  2. Lijst van actieve stoffen: geeft de actieve stoffen weer en de algemene desbetreffende hoeveelheden. Uw kan opzoekingen verrichten op basis van de naam of het CAS-nummer van de actieve stof.

  3. Lijst van de firma’s: geeft de namen weer en het land van herkomst van de firma’s die het product op de Belgische markt brengen. U kan opzoekingen doen op basis van de firmanaam en/of het land van herkomst.

Het jaarverslag van 2010 en 2011 die gebaseerd zijn op de gegevens in het bezit van de FOD zijn beschikbaar in (PDF 2010), (PDF 2011).

 

De stijging van het aantal biociden in 2010 houdt verband met de Europese verplichting tot kennisgeving van producten die tot dusver niet onder de toelatingsplicht vielen. Het verschil dat werd vastgesteld tussen het aantal en de hoeveelheid biociden of werkzame stoffen kunnen gelinkt worden aan het feit dat sommige bedrijven toelatingsaanvragen indienen zonder daadwerkelijk producten op de markt te brengen.

2014 = werkzame stoffen en hoeveelheid = "In situ" déclaraties.

Voor meer informatie gelieve contact op te nemen via e-mail: mailto:info.biocides@milieu.belgie.be