Inhoudstafel


Lijst van toegelaten biociden (PDF)

lijstPDF

Overeenkomstig artikel 11, §2 van het Koninklijk Besluit van 4/4/2019, vervalt de registratie, toelating of kennisgeving op de datum waarop de (laatste) werkzame stof wordt goedgekeurd. Als registratie-, toelatings- of kennisgevingshouders hun product op de Belgische markt willen blijven verhandelen, moeten zij ten laatste op deze goedkeuringsdatum een Europese aanvraag indienen en de vereiste retributie betalen.

Om die reden verdwijnen, op de datum van goedkeuring van de (laatste) werkzame stof, in België goedgekeurde producten van de lijst van goedgekeurde producten en verschijnen er weer op nadat de retributie voor de Europese aanvraag is betaald.

Ter informatie :

  • De kolom "stock liquidation" met data "sell out" en "use" in de lijst van toegelaten producten wordt ENKEL ingevuld als een product een negatief advies krijgt met de mogelijkheid om de bestaande voorraden te liquideren OF bij wijziging van het toelatingsnummer of kennisgevingsnummer (bv. bij overgang van de Belgische procedure naar de Europese procedure of bij overgang van de kennisgevingsprocedure naar de toelatingsprocedure).

  • De automatische verlengingen hebben geen aanleiding gegeven tot een nieuwe volledige toelatingsakte. Daarom zijn de einddatum van toelating op de lijst en de einddatum van de online raadpleegbare akte niet altijd identiek. Voor de einddatum van toelating dient u zich te baseren op de datum van de lijst, en niet op de datum vermeld in de via de hyperlink raadpleegbare toelatingsakte.

  • De lijst bevat volgende informatie: de naam van het product; de firmanaam; het toelatingsnummer; het circuit (vrij/gesloten); het type (1,2,3,…,22); de vorm (vloeistof, poeder,…); de vervaldatum van de toelating; stock liquidatie ; GHS Gevaar ; H code ; EUH code ; een link naar de bijhorende akte: "http://www.health.belgium.be/pdf/..."

LIJST VAN TIJDELIJKE TOELATINGEN DIE ZIJN UITGEREIKT IN HET KADER VAN DE BESTRIJDING VAN COVID-19

Alle tijdelijke toelatingen die zijn uitgereikt in het kader van de bestrijding van het coronavirus (Covid-19) zijn hier te vinden. 


Interactieve lijst van toegelaten biociden

De interactieve lijst van toegelaten biociden is niet langer beschikbaar in Tableau-vorm. In afwachting van de komende lancering van de nieuwe zoekmachine die gekoppeld is aan de lijst van toegelaten biociden, kunt u haar tijdelijk raadplegen onder de vorm van een Excel-bestand met filters die transversale zoekopdrachten mogelijk maken.

Deze lijst biedt de mogelijkheid om toegelaten biociden op te zoeken op: naam van het product; toelatingsnummer; firmanaam; type (1 t.e.m. 23); rol (bactericide, virucide,…); vorm (vloeistof, poeder,…); circuit (vrij/gesloten); gebruiker (groot publiek/professioneel);  CAS-nummer van de actieve stof en concentratie.

NL liste gestinfor


Jaarverslag van de Belgische biocideNmarkt

Sinds 2010 stelt de FOD jaarlijks een rapport op over de biocidemarkt in België. Sinds 2013 werd dit rapport in de vorm van een interactieve tool gepubliceerd.

Om het jaarverslag te kunnen raadplegen, gelieve eerst de applicatie “Tableau Reader” gratis te downloaden en te installeren.

Het jaarverslag bestaat uit 2 delen (grafieken & lijsten) waarin informatie op interactieve wijze kan geraadpleegd worden:

1. Grafieken.

Dit deel omvat de verschillende gegevens in het bezit van de FOD betreffende de jaarlijkse hoeveelheden en aantallen biociden en actieve stoffen. U kan er de evolutie van de markt door de jaren heen bekijken evenals een indeling van de biociden per groep, type, circuit, gebruikers en score (= gevaarscore toegekend aan het product en vermeld in de toelatingsakte). U kan dus een referentiejaar selecteren en opzoekingen verrichten per groep en/of type biociden.

De FOD beschikt over de jaarlijkse hoeveelheden biociden die op de markt zijn gebracht. Deze hoeveelheden moeten jaarlijks vóór 31 januari aan de FOD worden overgemaakt. Dankzij deze jaarlijkse aangifte beschikken wij informatie over het aantal en de hoeveelheid biociden en/of werkzame stoffen per groep, producttype en volgens indeling vrij (groot publiek) of gesloten (professionele gebruikers).

2. Lijsten

Dit deel omvat 3 lijsten die gekoppeld zijn aan een gekozen referentiejaar.

  1. Lijst van biociden: geeft de naam, het toelatingsnummer, de rol, het type product, de groep en de firma weer die het product op de markt brengt. Opzoekingen naar al deze gegevens is mogelijk.
  2. Lijst van werkzame stoffen: geeft de werkzame stoffen weer en de algemene desbetreffende hoeveelheden. Uw kan opzoekingen verrichten op basis van de naam of het CAS-nummer van de werkzame stof.
  3. Lijst van de firma’s: geeft de namen weer en het land van herkomst van de firma’s die het product op de Belgische markt brengen. U kan opzoekingen doen op basis van de firmanaam en/of het land van herkomst.

De stijging in het aantal biociden in 2010 is een gevolg van de Europese verplichting tot kennisgeving van producten die tot dusver niet onder de toelatingsplicht vielen. De discrepantie die tussen het aantal en de hoeveelheid biociden of werkzame stoffen bestaat, kan herleid worden tot het feit dat sommige bedrijven toelatingsaanvragen indienen zonder daadwerkelijk producten op de markt te brengen.

De stijging in de hoeveelheid werkzame stoffen sinds 2014 wordt verklaard door de aangiften die voortvloeien uit de in-situ- verplichtingen.

Voor meer informatie gelieve contact met ons op te nemen via onze helpdesk.

Document