Inhoudstafel


Lijst van toegelaten biociden

De lijst van toegelaten biociden met links naar de toelatingsaktes is beschikbaar in een vernieuwde interactieve webapplicatie met zoekfunctie.

Overeenkomstig artikel 11, §2 van het Koninklijk Besluit van 4 april 2019, vervalt de registratie, toelating of kennisgeving op de datum waarop de (laatste) werkzame stof wordt goedgekeurd. Als registratie-, toelatings- of kennisgevingshouders hun product op de Belgische markt willen blijven aanbieden, moeten zij ten laatste op deze goedkeuringsdatum een Europese aanvraag indienen en de vereiste retributie betalen.

Daarom verdwijnen er, op de datum van goedkeuring van de (laatste) werkzame stof, in België toegelaten producten van de lijst van toegelaten producten om er weer op te verschijnen na de betaling van de retributie voor de Europese aanvraag.

  • De webapplicatie is beschikbaar in twee modi: ‘eenvoudig zoeken’ en ‘geavanceerd zoeken’. In de modus ‘eenvoudig zoeken’ kan gezocht worden op de handelsnaam van het product, het toelatingsnummer en de productsoort. In de modus ‘geavanceerd zoeken’ kunt u  de zoekactie verfijnen met de criteria circuit (open/gesloten circuit), werkzame stof (naam of CAS nummer), gevarenaanduiding, doelorganisme, toelatingshouder, formuleringstype, gebruikerscategorie en uitfasering. Bovendien is het mogelijk om in de modus ‘geavanceerd zoeken’ de weergave van de zoekresultaten te wijzigen door meer kolommen te tonen of kolommen te verbergen, en de zoekresultaten te exporteren naar een Excel bestand door te klikken op het Excel icoontje.
  • De lijst van toegelaten biociden in .PDF formaat (dagelijkse update) kan gedownload worden door in de webapplicatie in modus ‘geavanceerd zoeken’ te klikken op het icoontje naast ‘Lijst toegelaten biociden’.
  • In de lijst met zoekresultaten is de link naar de toelatingsakte en (indien van toepassing) de samenvatting van productkenmerken van een biocide terug te vinden onder het toelatingsnummer van het betreffende biocide.
  • De kolom uitfasering met gebruiksdatum en verkoopdatum in de lijst met zoekresultaten is ENKEL ingevuld wanneer een product een negatief advies krijgt en zijn toelatingshouder de bestaande voorraden mag liquideren OF bij wijziging met een impact op de etikettering van het product.
  • Automatische verlengingen geven geen aanleiding tot volledig nieuwe toelatingsakten. Daarom zijn de einddatum van de toelating op de lijst en de einddatum van de online raadpleegbare akte niet altijd identiek. Voor de daadwerkelijke einddatum van de toelating dient u zich te baseren op de datum die op de lijst staat, en niet op de datum die op de via de hyperlink toegankelijke toelatingsakte staat.
  • Ondervindt u problemen bij het gebruik van de webapplicatie, of heeft u vragen of suggesties, neem contact op met onze helpdesk.

Tijdelijke toelatingen

Overeenkomstig artikel 21 van het Koninklijk Besluit van 4 april 2019 en/of artikel 55 van Verordening (EU) nr. 528/2012, kunnen bepaalde producten tijdelijke toegelaten worden onder strikte voorwaarden. Dergelijke producten zitten niet vervat in de lijst van toegelaten biociden of de vernieuwde interactieve webapplicatie met zoekfunctie. Deze tijdelijke toelatingen zijn echter hier raadpleegbaar.


JAARVERSLAG VAN DE BELGISCHE BIOCIDENMARKT

Sinds 2010 stelt de FOD jaarlijks een rapport op over de biocidemarkt in België. Sinds 2013 werd dit rapport in de vorm van een interactieve tool gepubliceerd.

Om het jaarverslag te kunnen raadplegen, gelieve eerst de applicatie “Tableau Reader” gratis te downloaden en te installeren.

Het jaarverslag bestaat uit 2 delen (grafieken & lijsten) waarin informatie op interactieve wijze kan geraadpleegd worden. Opgelet: het houdt geen rekening met de tijdelijke toelatingen en registraties die in het kader van de coronacrisis werden uitgereikt. 

1. Grafieken.

Dit deel omvat de verschillende gegevens in het bezit van de FOD betreffende de jaarlijkse hoeveelheden en aantallen biociden en actieve stoffen. U kan er de evolutie van de markt door de jaren heen bekijken evenals een indeling van de biociden per groep, type, circuit, gebruikers en score (= gevaarscore toegekend aan het product en vermeld in de toelatingsakte). U kan dus een referentiejaar selecteren en opzoekingen verrichten per groep en/of type biociden.

De FOD beschikt over de jaarlijkse hoeveelheden biociden die op de markt zijn gebracht. Deze hoeveelheden moeten jaarlijks vóór 31 januari aan de FOD worden overgemaakt. Dankzij deze jaarlijkse aangifte beschikken wij informatie over het aantal en de hoeveelheid biociden en/of werkzame stoffen per groep, producttype en volgens indeling vrij (groot publiek) of gesloten (professionele gebruikers).

2. Lijsten

Dit deel omvat 3 lijsten die gekoppeld zijn aan een gekozen referentiejaar.

  1. Lijst van biociden: geeft de naam, het toelatingsnummer, de rol, het type product, de groep en de firma weer die het product op de markt brengt. Opzoekingen naar al deze gegevens is mogelijk.
  2. Lijst van werkzame stoffen: geeft de werkzame stoffen weer en de algemene desbetreffende hoeveelheden. Uw kan opzoekingen verrichten op basis van de naam of het CAS-nummer van de werkzame stof.
  3. Lijst van de firma’s: geeft de namen weer en het land van herkomst van de firma’s die het product op de Belgische markt brengen. U kan opzoekingen doen op basis van de firmanaam en/of het land van herkomst.

De stijging in het aantal biociden in 2010 is een gevolg van de Europese verplichting tot kennisgeving van producten die tot dusver niet onder de toelatingsplicht vielen. De discrepantie die tussen het aantal en de hoeveelheid biociden of werkzame stoffen bestaat, kan herleid worden tot het feit dat sommige bedrijven toelatingsaanvragen indienen zonder daadwerkelijk producten op de markt te brengen.

De stijging in de hoeveelheid werkzame stoffen sinds 2014 wordt verklaard door de aangiften die voortvloeien uit de in-situ- verplichtingen.

Voor meer informatie neem contact op met helpdesk.

Document