Dit domein omvat de volgende producten en productonderdelen:

  • werktuigen, machines en apparaten voor diverse eindmarkten zoals de voedingsmiddelenindustrie, medische zorg en textiel. 
  • de onderdelen die erin zijn verwerkt zoals ICT-apparatuur, computers en communicatie- en meetapparatuur.

 

Waarom dit domein ondersteuning bieden? 

De sector van de mechanische en elektrische apparatuur is productief in België, zowel op vlak van jobcreatie als qua toegevoegde waarde. De sector is bijzonder innoverend en als belangrijke speler in de export moet deze sector erover waken zijn concurrentiepositie te behouden. Voorspellingen geven aan dat het aantal spelers in dit domein wereldwijd zal toenemen, met name in lageloonlanden. Circulaire transitie kan het verschil maken voor Belgische fabrikanten van machines en elektronica voor professioneel gebruik. Om iets tegenover een lagere aankoopprijs te kunnen stellen, zullen Belgische bedrijven zich moeten onderscheiden door de kwaliteit van hun productie en diensten en via kostenbesparing over de volledige levenscyclus.

De sector heeft nood aan metalen, edelmetalen en zeldzame aardmetalen en moet rekening houden met de dreigende schaarste van deze grondstoffen, en de toenemende onzekere bevoorrading ervan in de komende 30 tot 50 jaar. Circulariteit kan een deel van het antwoord bieden om deze kwetsbare positie te verminderen. 

De bedrijven hebben er belang bij te anticiperen op de uitbreiding van de Europese ecodesign-richtlijn en de bijbehorende minimumeisen inzake ecologisch ontwerp voor energiegerelateerde consumptieproducten, met bijzondere aandacht voor herbruikbare en repareerbare producten. 

Welke projecten worden verwacht?

In het kader van deze projectoproep, zijn we op zoek naar projecten die ecodesign-oplossingen voorstellen voor 

  • minimaal (primair) materiaalgebruik: minder gebruik van materialen, meer hergebruikte onderdelen en meer gerecycleerde materialen; 
  • een langere levensduur en een gemakkelijker onderhoud en reparatie; 
  • inzetten op hergebruik (met inbegrip van remanufacturing (revisie) en parts harvesting (onderdeleninzameling)); 
  • hoogwaardige recyclage; 
  • traceerbaarheid van en informatiedeling over de producten en onderdelen; 
  • terugname van producten en onderdelen. 

We steunen ook de ontwikkeling van nieuwe bedrijfs- en consumptiemodellen via alternatieve benaderingen zoals het 'product-als-een-dienst'-model (de klant betaalt voor het gebruik van een dienst), gedeelde toegang en samenwerkingsmethodes voor circulair ontwerp. 

De levenscycluskosten moeten worden opgenomen in uw project. U dient met name het verschil tussen de kosten voor het originele model en de kosten voor het voorgestelde nieuwe model op vlak van energie, materialen, enz. gedurende de hele levenscyclus te vermelden. 

Voor meer details over de in het kader van dit thema te ontwikkelen projecten, zie het memorandum.