Je werkt bij de federale overheid en je bent statutair personeelslid?

De wetgever heeft in 2016 een re-integratietraject bij de preventieadviseur-arbeidsarts (PAAA) ingevoerd voor alle zieke werknemers (openbare en privésector).
Sinds 1 oktober 2022 beschikt Medex over de bevoegdheid om re-integratietrajecten voor te stellen voor de statutaire personeelsleden van de federale overheid.

De re-integratieprocedure kan voortaan van start gaan op initiatief van de volgende actoren:

 • de werknemer; 
 • de behandelend arts van de werknemer; 
 • de werkgever;
 • de arts van Medex. 

Ter herinnering: het personeelslid kan bij Medex een verzoek indienen voor verminderde prestaties om medische redenen om weer aan het werk te gaan. Een voorafgaand bezoek aan de preventieadviseur-arbeidsarts (PAAA) kan ook worden gevraagd alvorens het werk te hervatten, ongeacht of het gaat om een verminderde prestatie of een voltijdse hervatting.

Het loopbaancentrum van de FOD BOSA is ook beschikbaar om je terugkeer naar het werk te ondersteunen. Je kunt een aanvraag indienen voor:

 

Procedure

In principe ontvang je een medische vragenlijst indien je langdurig om medische redenen afwezig bent. De arts van Medex kan een beslissing nemen op basis van het bestaande medische dossier indien het dossier voldoende recente informatie bevat om dit te rechtvaardigen. Indien nodig kan er ook een evaluatievragenlijst of een oproepingsbrief voor een medisch onderzoek verstuurd worden.

Wist-je-dat... deze procedure al meerdere jaren binnen de ziekenfondsen bestaat en dat we dezelfde documenten gebruiken als de loontrekkende werknemers (met een arbeidsovereenkomst)?


Beslissingen en beroepen

De arts van Medex kan de zieke ambtenaar in 4 categorieën onderverdelen:

 • Categorie 1: een spontane werkhervatting is mogelijk binnen de 6 maanden;
  • Indien er geen terugkeer naar het werk heeft plaatsgevonden, vindt aan het eind van de periode van 6 maanden een herziening van het dossier plaats.
 
 • Categorie 2: werkhervatting lijkt om medische redenen niet mogelijk;
 
 • Categorie 3: werkhervatting is momenteel niet aan de orde omdat voorrang moet worden verleend aan de medische diagnose of de medische behandeling;
  • Aan het eind van de in het besluit genoemde periode vindt een heronderzoek van het dossier plaats. 
 
 • Categorie 4: werkhervatting lijkt mogelijk door het voorstel van tijdelijk of definitief aangepast werk of ander werk.
  • Die beslissing houdt in dat de zieke ambtenaar wordt verzocht een re-integratietraject bij de PAAA op te starten.
 

Tijdens het medisch onderzoek kan de arts van Medex ook verminderde prestaties om medische redenen toekennen.

Beroep

Indien je het niet eens bent met de door Medex genomen beslissing met betrekking tot de verminderde prestaties, kan je beroep aantekenen bij een arts-scheidsrechter. De ambtenaar beschikt over een termijn van twee werkdagen om beroep aan te tekenen. Meer informatie vind je hier.
 


Re-integratietraject

Indien voor de ambtenaar een beslissing van 'Categorie 4' is genomen, stelt de arts van het Bestuur van de medische expertise voor om binnen een termijn van 6 maanden een re-integratietraject op te starten bij een PAAA.
De PAAA verwittigt de arts van Medex wanneer hij een aanvraag tot re-integratie ontvangt vanwege de werknemer, de adviserend arts of de werkgever. 

 

Procedure van het re-integratietraject

Zodra de aanvraag is ingediend, zal de PAAA je uitnodigen om samen met jou en andere actoren de re-integratiemogelijkheden onderzoeken. Hij zal vervolgens binnen een termijn van 49 kalenderdagen een formulier voor de re-integratiebeoordeling invullen om zijn beslissing bekend te maken. De PAAA kan drie mogelijke beslissingen nemen. Meer informatie vind je op de website van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.
Indien hij een re-integratie mogelijk acht, kent de PAAA een termijn toe aan de werkgever om een re-integratieplan op te stellen. Afhankelijk van het geval heeft jouw werkgever 63 kalenderdagen of maximaal zes maanden de tijd om dit re-integratieplan op te stellen. Dit plan wordt jou achteraf bezorgd. Je krijgt dan ook de mogelijkheid om dit te aanvaarden of te weigeren (zij het op een gemotiveerde wijze). Indien dit plan een voorstel van verminderde prestaties bevat, wordt Medex verzocht zich uit te spreken over de invoering ervan.
 
Bij de uitvoering van het re-integratieplan kan je steeds een spontane raadpleging bij de PAAA vragen indien je meent dat de maatregelen van het plan niet meer aangepast zijn aan jouw gezondheidstoestand.
In afwachting van een beslissing van deze arts blijft het dossier in beraad bij Medex.
Indien je wilt weten welke PAAA voor u bevoegd is, neem dan contact op met uw personeelsdienst.
 


Contactgegevens

Bestuur van de medische expertise (Medex)

Galileelaan 5, bus 2 

1210 Brussel

Service Center Gezondheid: 02/524 97 97  (bereikbaar op werkdagen tussen 8u00 en 13u00)