Als je na een periode van lange afwezigheid door ziekte niet onmiddellijk het werk volledig kan hervatten, kan je met verminderde prestaties geleidelijk de draad weer oppikken. Zo kan je een periode deeltijds werken tot je voldoende fit bent om het werk volledig te hervatten.

Alleen als je statutair bent, kan je genieten van dergelijke prestaties. Contractuele personeelsleden vallen immers na één maand ziekteverlof ten laste van de mutualiteit.

Werken met verminderde prestaties door ziekte is mogelijk in twee situaties:

 • bij re-integratietraject na ziekte: om je opnieuw aan te passen aan het normale arbeidsritme na een ononderbroken afwezigheid wegens ziekte van minstens dertig dagen. Na maximaal 3 maanden ga je in principe terug volgens je normale arbeidsritme werken.
 • bij een langdurige aandoening: als je door een langdurige medische ongeschiktheid niet voltijds kan werken na een ononderbroken afwezigheid wegens ziekte van minstens dertig dagen.

 


Verminderde prestaties door ziekte: re-integratie

 

Voorwaarden

 • Je bent statutair;
 • Je afwezigheid wegens ziekte duurde minstens dertig kalenderdagen;
 • De verminderde prestaties sluiten onmiddellijk aan op je afwezigheid wegens ziekte;
 • Je werkt samen met je behandelend arts een re-integratieplan uit. Je arts kan voorstellen dat je aan 50%, 60% of 80% presteert. Je arts voorziet een geleidelijke re-integratie in het normale werkcircuit en uiteindelijk hervat je je werk volledig;
 • Het voorstel van je behandelend arts moet altijd aan ons worden voorgelegd. Pas nadat één van onze artsen de verminderde prestaties heeft goedgekeurd, mag je met dit arbeidsregime starten;
 • Je moet ten laatste 5 werkdagen voor het starten van je verminderde prestaties op medisch onderzoek komen (dit om het mogelijk te maken om eventueel in beroep te gaan tegen onze beslissing) in ons medisch centrum van je regio;
 • Verminderde prestaties moet je elke dag verrichten, tenzij onze arts uitdrukkelijk anders beslist. Je bekijkt dan best even met je werkgever hoe je concreet deze werkprestaties kan invullen;
 • Verminderde prestaties kan je niet cumuleren met bijvoorbeeld ouderschapsverlof of deeltijds werken. Voor meer informatie over welke andere verloven worden opgeschort of over mogelijke administratieve gevolgen voor je wedde,… kan je best contact opnemen met je personeelsdienst of kijk het even na op www.fedweb.belgium.be

 

Duur en verlenging

De duur van je re-integratieplan is maximaal 3 maanden.

Onze arts mag de verminderde prestaties telkens maar toestaan voor een periode van één maand.

Wij kunnen na een nieuw onderzoek dus wel een verlenging van een maand toestaan (maximaal 2 keer dus).

Bijvoorbeeld: als jouw initieel re-integratieplan van bij de start over 3 maanden is gespreid, hoef je dus geen nieuw plan te laten opmaken door je arts. Je vraagt dus wel een nieuw onderzoek bij ons aan en onze arts zal zijn goedkeuring al dan niet geven op basis van het initiële plan.

 

Aanvraag

Je moet:

 • een re-integratieplan voor verminderde prestaties wegens ziekte laten invullen door je behandelend arts. In dit plan wordt het percentage van de te verrichten prestaties en de vermoedelijke datum van de volledige werkhervatting gepreciseerd;
 • tijdig een afspraak maken voor een medisch onderzoek: om zeker te zijn dat je tijdig een afspraak hebt, kan je best drie weken voor de datum van de aanvang van de verminderde prestaties contact opnemen met ons contact center;
 • het ingevulde re-integratieplan meenemen naar het medisch onderzoek.

 

Beslissing

Onze arts beslist of de verminderde prestaties al dan niet kunnen worden toegekend; hij kan eventueel het voorstel van de behandelende arts aanpassen.

Wij geven de beslissing na het medisch onderzoek mee behalve als onze arts bijkomende inlichtingen nodig heeft.

Van zodra je laat weten dat je akkoord gaat met de beslissing van onze arts, brengen wij je werkgever op de hoogte van de genomen beslissing.

 

Niet akkoord?

Als je niet akkoord gaat met de beslissing van onze arts, kan je in beroep gaan.

 


Verminderde prestaties door ziekte: langdurige medische ongeschiktheid

Er bestaat geen lijst van ‘langdurige aandoeningen’. Het kan bijvoorbeeld gaan om een chronische ziekte. Elke aanvraag wordt dan ook individueel bekeken.

 

Voorwaarden

 • Je bent statutair;
 • Je afwezigheid wegens ziekte duurde minstens dertig kalenderdagen;
 • De verminderde prestaties sluiten onmiddellijk aan op je afwezigheid wegens ziekte;
 • Je arts-specialist maakt een medisch verslag op;
 • Het voorstel van je arts-specialist moet altijd aan ons worden voorgelegd. Pas nadat één van onze artsen de verminderde prestaties heeft goedgekeurd, mag je met dit arbeidsregime starten;
 • Je moet ten laatste 5 werkdagen voor het starten van je verminderde prestaties op medisch onderzoek komen (dit om het mogelijk te maken om eventueel in beroep te gaan tegen onze beslissing) in ons medisch centrum van je regio;
 • Verminderde prestaties kan je niet cumuleren met bijvoorbeeld ouderschapsverlof of deeltijds werken. Voor meer informatie over welke andere verloven worden opgeschort of over mogelijke administratieve gevolgen voor je wedde,… kan je best contact opnemen met je personeelsdienst of kijk het even na op www.fedweb.belgium.be

 

Duur en verlenging

Je kan dit type van verminderde prestaties maximum 12 maanden uitoefenen. Je kan deze periode op basis van een nieuwe aanvraag verlengen en dit telkens voor een periode van maximum 12 maanden.

Als je een lopende periode van verminderd presteren wil aanpassen, moet je dit opnieuw bij ons aanvragen.

 

Aanvraag

Je moet:

 • tijdig een afspraak maken voor een medisch onderzoek: om zeker te zijn dat je tijdig een afspraak hebt, kan je best drie weken voor de datum van de aanvang van de verminderde prestaties contact opnemen met ons contact center;
 • een uitgebreid medisch verslag laten opstellen door een arts-specialist en meenemen naar het medisch onderzoek. Dit verslag moet recent zijn en moet volgende punten bevatten:
 • de gedetailleerde diagnose
 • de motivatie van de noodzaak van verminderde prestaties
 • het arbeidsvermogen (50%, 60% of 80%)
 • de begindatum van de verminderde prestaties
 • de vermoedelijke duur van de verminderde prestaties (uitgedrukt in maanden met een maximum van 12 maanden).

 

Beslissing

Onze arts beslist of de verminderde prestaties al dan niet kunnen worden toegekend; hij kan eventueel het voorstel van de behandelende arts aanpassen.

De verminderde prestaties moeten niet elke dag worden verricht. Onze arts zal zich uitspreken over de wijze waarop de verminderde prestaties verdeeld kunnen worden over de week. Onze arts kan bijvoorbeeld rekening houden met een eventuele medische behandeling die je systematisch moet volgen. De concrete invulling van de werkkalender bekijk je best met je werkgever.

Wij geven de beslissing na het medisch onderzoek mee behalve als onze arts bijkomende inlichtingen nodig heeft.

Van zodra je laat weten dat je akkoord gaat met de beslissing van onze arts, brengen wij je werkgever op de hoogte van de genomen beslissing.

 

Niet akkoord?

Als je niet akkoord gaat met de beslissing van onze arts, kan je in beroep gaan.

TOP

Contact information

Bestuur van de medische expertise (Medex)

Victor Hortaplein 40/10

1060 Brussel

Service Center Gezondheid: 02/524 97 97

Hebt u een klacht? ​Elektronisch formulier

Hebt u een vraag of wil u ons documenten sturen?  medex@health.fgov.be