Afhankelijk van hoelang je afwezig bent, zullen wij of je werkgever (via je behandelend arts) je dossier in handen nemen. Wij of je werkgever (via je behandelend arts) zullen oordelen of je genezen bent of dat er sprake is van een blijvende arbeidsongeschiktheid. Er zal ook bekeken worden of je tijdelijke arbeidsongeschiktheid al dan niet verband houdt met je arbeidsongeval.

 


Je bent minder dan 30 kalenderdagen afwezig: je werkgever handelt je arbeidsongeval af

Sinds 1 juni 2024 is de procedure voor tijdelijke arbeidsongeschiktheid van minder dan 30 dagen volledig herzien.

 • Als je je als slachtoffer genezen acht, moet je geen medisch attest van genezing zonder blijvende arbeidsongeschiktheid geven. Zes maanden na het arbeidsongeval deelt je werkgever zijn beslissing tot genezenverklaring mee. De datum van consolidatie komt overeen met de datum van kennisgeving van die beslissing en doet de herzieningstermijn lopen. Jouw werkgever zal dan de beslissing tot genezenverklaring zonder blijvende arbeidsongeschiktheid doorsturen naar Fedris, het Federaal Agentschap voor Beroepsrisico's, via Publiato, hun online applicatie. Wij worden dan automatisch op de hoogte gebracht van deze beslissing.
   
 • Als je je niet genezen acht, kun je binnen zes maanden na het ongeval een uitgebreid medisch verslag* indienen bij de dienst die door je werkgever is aangewezen. In dat geval word je opgeroepen door ons voor een medisch onderzoek.

  *Er is geen model van uitgebreid medisch verslag. Ter illustratie vind je hier de nuttige elementen die een uitgebreid medisch verslag kan bevatten:
  • de aard van de letsels (diagnose)
  • de verrichte onderzoeken en behandelingen (vergezeld van de medische verslagen)
  • de beschrijving van de anatomische en functionele restletsels (vergezeld van de medische verslagen).
    
 • Als het arbeidsongeval heeft geleid tot de dood van het slachtoffer, zal de arts van Medex medische conclusies geven.

Werkgevers worden geadviseerd om slachtoffers van arbeidsongevallen zo snel mogelijk, en uiterlijk op het moment dat het arbeidsongeval wordt erkend, te informeren over deze mogelijkheid om een uitgebreid medisch verslag in te dienen.
Er verandert echter niets voor slachtoffers van arbeidsongevallen die leiden tot 30 dagen of meer tijdelijke arbeidsongeschiktheid: zij worden automatisch opgeroepen door de bevoegde geneeskundige dienst voor een medisch onderzoek.

Er is een overgangsregeling ingevoerd tot eind december 2024 voor ongevallen die plaatsvinden vóór de inwerkingtreding van het wijzigende koninklijk besluit. Met andere woorden, voor alle arbeidsongevallen die plaatsvinden vóór 1 juni 2024 wordt de periode van 6 maanden verlengd tot 31 december 2024.

 


Je bent 30 kalenderdagen of meer afwezig: Medex handelt je arbeidsongeval af

Van zodra wij, op basis van je medische attesten die we ontvangen, merken dat je 30 kalenderdagen of meer afwezig (tijdelijk arbeidsongeschikt) bent, nemen wij je dossier in handen.

 

Medisch expertiseonderzoek

Je zal door ons worden uitgenodigd voor een medisch onderzoek in ons medisch centrum van je regio. Indien nodig kan je vragen om de datum van dit onderzoek te verplaatsen tot 15 dagen voor het onderzoek. In geval van overmacht moet je een schriftelijk bewijsstuk kunnen laten zien; als het om medische redenen is, moet je een medisch attest bezorgen waaruit blijkt dat je je onmogelijk die dag kan laten onderzoeken.

Neem al de noodzakelijke documenten (kopieën van medische verslagen, radiografieën, …) mee naar het medisch onderzoek.

Als je geen gevolg geeft aan 2 oproepingen en dit zonder een geldige reden mee te delen, beoordelen we de geldigheid van de reden voor afwezigheid :

 • we zullen de procedure niet verderzetten;
 • we verwittigen je werkgever;
 • je werkgever zal een beslissing nemen over herstel zonder blijvende arbeidsongeschiktheid en je dossier afsluiten;
 • worden de tijdelijke afwezigheden, waarover wij geen uitspraak konden doen over het verband met je arbeidsongeval, als ziekteverlof beschouwd.

Als je je niet kan verplaatsen, kan je vragen of onze arts je thuis of in de instelling waar je verblijft, onderzoekt. Daartoe moet je een medisch attest versturen naar ons medisch centrum dat je dossier beheert.

Dit medisch attest wordt opgesteld door je behandelend arts en toont aan dat je je onmogelijk kan verplaatsen naar ons medisch centrum.

Als je arbeidsongeval niet kan afgesloten worden na het eerste medisch onderzoek kan je opnieuw worden opgeroepen door onze arts. Onze arts kan eventueel bijkomende onderzoeken laten uitvoeren door een specialist van zijn keuze. Wij betalen de kosten die daaraan zijn verbonden.

 

Medische besluiten

Wij zullen:

 • ons uitspreken over het percentage van je blijvende arbeidsongeschiktheid (of over je genezing);
 • nagaan of je letsels medisch gezien in verband staan met je aangegeven ongevalsfeiten;
 • een consolidatiedatum van je letsels bepalen (dit is de datum waarop wij oordelen dat je letsels niet meer significant gaan evolueren);
 • het percentage van hulp van derden bepalen;
 • nagaan of er een verband bestaat tussen de periodes van tijdelijke arbeidsongeschiktheid (je afwezigheden) en je arbeidsongeval.

Binnen 30 dagen na het medisch onderzoek doen wij een voorstel tot consolidatie wanneer wij van mening zijn dat de letsels gestabiliseerd zijn en zich niet meer aanzienlijk zullen ontwikkelen. Je ontvangt de conclusies van ons medisch onderzoek in jouw eBox Burger of, indien dit niet mogelijk is, per aangetekende post.

Als je geen bezwaar aantekent, sturen wij onze besluiten op naar de dienst aangewezen door je werkgever. Je werkgever handelt je dossier dan verder af.

Jouw werkgever is volledig gebonden aan onze conclusies en heeft in dit opzicht geen discretionaire bevoegdheid. Hij kan het vastgestelde percentage van blijvende arbeidsongeschiktheid niet verhogen. De rechter is echter niet gebonden aan onze conclusies.

Het is je werkgever die je een rente zal voorstellen en je dossier formeel zal afsluiten. Van zodra je werkgever je dossier formeel heeft afgesloten, zal hij de zogenaamde ‘regeling van het arbeidsongeval’ overmaken aan Fedris, het Federaal agentschap voor beroepsrisico’s (via hun online toepassing Publiato). Wij worden daar automatisch van op de hoogte gebracht.

TOP

 

 

Contactgegevens

Medex (Bestuur van de medische expertise)

Galileelaan 5, bus 2 

1210 Brussel

Service Center Gezondheid: 02/524 97 97  (bereikbaar op werkdagen tussen 8u00 en 13u00)
Wegens een reorganisatie van onze diensten is het Service Center Gezondheid tot 1 juli 2024 niet telefonisch bereikbaar. U kan ons schriftelijk contacteren door gebruik te maken van ons contactformulier. We zullen u zo snel mogelijk antwoorden.