Afhankelijk van hoelang je afwezig bent, zullen wij of je werkgever (via je behandelend arts) je dossier in handen nemen. Wij of je werkgever (via je behandelend arts) zullen oordelen of je genezen bent of dat er sprake is van een blijvende arbeidsongeschiktheid. er zal ook bekeken worden of je tijdelijke arbeidsongeschiktheid al dan niet verband houdt met je arbeidsongeval.

 


Je bent minder dan 30 kalenderdagen afwezig: je werkgever handelt je arbeidsongeval af

Als je minder dan 30 kalenderdagen afwezig (tijdelijk arbeidsongeschikt) bent, komen wij in principe niet tussen. Het is je werkgever die je dossier zal behandelen op basis van een medisch attest van genezing zonder blijvende arbeidsongeschiktheid. Dit attest moet je laten invullen door je  behandelend arts.

Je arts bepaalt:

 • de datum waarop de letsels geconsolideerd worden (dit betekent dat je letsels gestabiliseerd zijn en niet meer significant zullen evolueren);
 • de eventuele restletsels die te wijten zijn aan het ongeval en
 • of er een eventuele tijdelijke arbeidsongeschiktheid in verband staat met het ongeval.

Dit attest stuur je naar je werkgever. Je werkgever zal een verklaring van genezing opmaken en je dossier formeel afsluiten.

Je werkgever zal de beslissing tot genezenverklaring zonder blijvende arbeidsongeschiktheid aan Fedris, het federaal agentschap voor beroepsrisico's doorgeven (via hun online toepassing Publiato). Wij worden daarvan automatisch op de hoogte gebracht.

Het is van belang dat wij zo snel mogelijk op de hoogte gebracht worden van de afsluiting van je dossier.

Als je niet reageert en dus geen medisch attest van genezing zonder blijvende arbeidsongeschiktheid indient, zal je werkgever allicht een aangetekende herinnering sturen. Als je alsnog niet reageert, zal je werkgever het dossier allicht afsluiten vanuit de veronderstelling dat je genezen bent.

Als je denkt dat er sprake is van een blijvende arbeidsongeschiktheid en dit met een medisch verslag kan staven, komen wij, je medische dienst, wel tussen.

Dan zullen wij:

 • ons uitspreken over het percentage van je blijvende arbeidsongeschiktheid (of over je genezing);
 • nagaan of je letsels medisch gezien in verband staan met je aangegeven ongevalsfeiten;
 • een consolidatiedatum van je letsels bepalen (dit is de datum waarop wij oordelen dat je letsels niet meer significant gaan evolueren);
 • het percentage van hulp van derden bepalen;
 • nagaan of er een verband bestaat tussen de periodes van tijdelijke arbeidsongeschiktheid (je afwezigheden) en je arbeidsongeval.

Je bent 30 kalenderdagen of meer afwezig: Medex handelt je arbeidsongeval af

Van zodra wij op basis van je medische attesten die we ontvangen, merken dat je 30 kalenderdagen of meer afwezig (tijdelijk arbeidsongeschikt) bent, nemen wij je dossier in handen.

 

Medisch expertiseonderzoek

Je zal door ons worden uitgenodigd voor een medisch onderzoek in ons medisch centrum van je regio. Indien nodig kan je vragen om de datum van dit onderzoek te verplaatsen. Dit is alleen mogelijk in geval van overmacht of om medische redenen. In geval van overmacht moet je een schriftelijk bewijsstuk kunnen laten zien; als het om medische redenen is, moet je een medisch attest bezorgen waaruit blijkt dat je je onmogelijk die dag kan laten onderzoeken.

Neem al de noodzakelijke documenten (kopieën van medische verslagen, radiografieën, …) mee naar het medisch onderzoek.

Als je geen gevolg geeft aan 2 oproepingen (per aangetekend schrijven) en dit zonder een geldige reden mee te delen (medisch attest van de huisarts of een ander schriftelijk bewijs):

 • zullen wij de procedure niet verderzetten;
 • verwittigen wij je werkgever;
 • kan je werkgever een beslissing zonder blijvende arbeidsongeschiktheid nemen (en wordt je  dossier dus afgesloten door je werkgever);
 • worden de tijdelijke afwezigheden waarover wij geen uitspraak konden doen over het verband met je arbeidsongeval als ziekteverlof beschouwd.

Als je je niet kan verplaatsen, kan je vragen of onze arts je thuis of in de instelling waar je verblijft, onderzoekt. Daartoe moet je een medisch attest versturen naar ons medisch centrum dat je dossier beheert.

Dit medisch attest wordt opgesteld door je behandelend arts en toont aan dat je je onmogelijk kan verplaatsen naar ons medisch centrum.

Als je arbeidsongeval niet kan afgesloten worden na het eerste medisch onderzoek kan je opnieuw worden opgeroepen door onze arts. Onze arts kan eventueel bijkomende onderzoeken laten uitvoeren door een specialist van zijn keuze. Wij betalen de kosten die daaraan zijn verbonden.

 

Beslissing van Medex

Wij zullen:

 • ons uitspreken over het percentage van je blijvende arbeidsongeschiktheid (of over je genezing);
 • nagaan of je letsels medisch gezien in verband staan met je aangegeven ongevalsfeiten;
 • een consolidatiedatum van je letsels bepalen (dit is de datum waarop wij oordelen dat je letsels niet meer significant gaan evolueren);
 • het percentage van hulp van derden bepalen;
 • nagaan of er een verband bestaat tussen de periodes van tijdelijke arbeidsongeschiktheid (je afwezigheden) en je arbeidsongeval.

Als we je dossier kunnen afsluiten en een consolidatiedatum kunnen bepalen, maken wij een voorstel tot consolidatie op. Wij versturen jou de besluiten van onze medische expertise.

Als je geen bezwaar aantekent, sturen wij onze besluiten op naar je werkgever. Je werkgever handelt je dossier dan verder af.

Het is je werkgever die je een rente zal voorstellen en je dossier formeel zal afsluiten. Van zodra je werkgever je dossier formeel heeft afgesloten, zal hij de zogenaamde ‘regeling van het arbeidsongeval’ overmaken aan Fedris, het Federaal agentschap voor beroepsrisico’s (via hun online toepassing Publiato). Wij worden daar automatisch van op de hoogte gebracht.

TOP

 

 

Contactgegevens

Bestuur van de medische expertise (Medex)

Galileelaan 5, bus 2 

1210 Brussel

Service Center Gezondheid: 02/524 97 97  (bereikbaar op werkdagen tussen 8u00 en 13u00)