Als je een arbeidsongeval hebt, kan je ons vragen om verminderd te presteren voor het geval het niet zou lukken volgens je gewone werkregime te werken.

Wij komen tussen als Medex voor arbeidsongevallen de medische partner is van je werkgever en je dus onder ons medisch toezicht staat. Informeer bij je personeelsdienst.

Personeelsleden van lokale besturen moeten vanaf 01/04/2017 vooraf goedkeuring vragen aan Medex voor hun verminderde prestaties; dit is nieuw want tot en met 31/03/2017 kwamen wij niet tussen.

Je kan deze prestaties aanvragen ongeacht of je statutair bent of contractueel: voor beide personeelscategorieën is dit systeem van toepassing.

Je kan onmiddellijk na je arbeidsongeval starten met verminderde prestaties; je hoeft niet absoluut eerst een periode arbeidsongeschikt geweest te zijn. In sommige gevallen kan het ook nodig zijn deze prestaties aan te vragen nadat je arbeidsongeval al werd geconsolideerd (dus op het ogenblik dat je genezen verklaard wordt of dat je letsels stabiel zijn). We bekijken geval per geval of de aanvraag medisch gezien verantwoord is.

Je moet deze prestaties op zich niet elke dag verricht. Je bekijkt best met je werkgever hoe je concreet deze werkprestaties kan invullen: elke dag of afwisselend één dag werken en één dag thuis.

 

Voorwaarden

 • Je werkt samen met je behandelend arts een voorstel uit:
  • Verminderde prestaties kunnen niet gecombineerd worden met een andere vorm van vermindering van werktijd. Je moet het andere regime opschorten voor de periode dat je gebruik wil maken van de verminderde prestaties.
   Bovendien is het wettelijk voorzien dat je minstens de helft van een voltijdse betrekking moet presteren binnen dit systeem van verminderde prestaties wegens een arbeidsongeval (dus minimaal 2,5 dagen/week). Je arts kan bijvoorbeeld voorstellen dat je voor een bepaalde periode aan 50% of 60% zou willen werken;
  • Dergelijke aanvraag heeft in principe betrekking op een eerder lange periode (bijvoorbeeld 30 kalenderdagen). Een aanvraag voor verminderde prestaties voor bijvoorbeeld 1 dag is niet logisch (mits je dan eigenlijk in staat bent je gewone werkregime op te nemen) en wordt niet aanvaard;
  • Op zich hoeft je arts geen geleidelijke re-integratie in het normale werkcircuit te voorzien (progressieve prestaties van bijvoorbeeld 50% naar 60% zijn dus niet noodzakelijk);
 • Het voorstel van je behandelende arts moet altijd vooraf aan ons worden voorgelegd. Pas nadat onze arts de verminderde prestaties heeft goedgekeurd en dus oordeelde dat deze prestaties in verband staan met het arbeidsongeval, mag je met dit arbeidsregime starten;
 • Je moet ten laatste 5 werkdagen voor het starten van je verminderde prestaties op medisch onderzoek komen in ons medisch centrum van je regio zodat je werkgever op tijd op de hoogte gebracht kan worden van onze beslissing;
 • Voor meer informatie over mogelijke administratieve gevolgen (wedde, …), kan je best contact opnemen met je personeelsdienst. 

 

Duur en verlenging

Dit type van verminderde prestaties is in principe niet beperkt in de tijd. Uiteraard moeten deze prestaties in verband staan met het arbeidsongeval. In de praktijk eindigen de verminderde prestaties vaak op het ogenblik dat je genezen verklaard wordt of dat je letsels stabiel zijn (= de zogenaamde consolidatiedatum).

Dit systeem kan langer dan één maand toegekend worden.

Als de periode van de toegekende verminderde prestaties voorbij is, kan je een verlenging vragen. Je moet dan opnieuw een aanvraag indienen. Onze arts zal dan bekijken of je al dan niet opnieuw opgeroepen moet worden voor een medisch onderzoek. Hij kan dus in het geval van een verlengingsaanvraag ook een oordeel vellen op basis van je medisch dossier.

 

Aanvraag

Je moet:

 • een aanvraag voor verminderde prestaties wegens arbeidsongeval laten invullen door je  behandelend arts;
 • tijdig een afspraak maken voor een medisch onderzoek: je kan best een tweetal weken voor de datum van de aanvang van de verminderde prestaties contact opnemen met ons contact center;
 • de door je arts ingevulde aanvraag voor verminderde prestaties wegens arbeidsongeval meenemen naar het medisch onderzoek.

 

Beslissing

Onze arts beslist of de verminderde prestaties al dan niet kunnen worden toegekend. Hij kan eventueel het voorstel van je behandelende arts aanpassen, bijvoorbeeld een voorstel om aan 50% te presteren kan onze arts misschien omzetten naar een toestemming om aan 60% of 80% te werken.

Wij geven de beslissing na het medisch onderzoek mee behalve als onze arts nog bijkomende inlichtingen nodig heeft.

Ook je werkgever brengen wij op de hoogte van de genomen beslissing.

 

Niet akkoord?

Als je niet akkoord gaat met onze beslissing, kan je bezwaar aantekenen. Hoe?

 • Laat ons binnen de 2 kalenderdagen na het ontvangen van onze beslissing weten als je niet akkoord gaat met onze beslissing: stuur een brief of een mail naar het medisch centrum dat je dossier behandelt en
 • Maak binnen de 10 kalenderdagen na het ontvangen van je beslissing een gemotiveerd medisch verslag van je arts over aan het medisch centrum dat je dossier behandelt.

Van zodra we het medisch verslag ontvangen, zal een arts van je centrum of van het hoofdbestuur je dossier opnieuw bekijken. Je zal ofwel opnieuw opgeroepen worden voor een medisch onderzoek ofwel zal de beslissing na bezwaar gebaseerd zijn op je medisch dossier.

Contactgegevens

Medex (Bestuur van de medische expertise)

Galileelaan 5, bus 2 

1210 Brussel

Service Center Gezondheid: 02/524 97 97  (bereikbaar op werkdagen tussen 8u00 en 13u00)
Wegens een reorganisatie van onze diensten is het Service Center Gezondheid tot 1 juli 2024 niet telefonisch bereikbaar. U kan ons schriftelijk contacteren door gebruik te maken van ons contactformulier. We zullen u zo snel mogelijk antwoorden.