Het kan zijn dat je beroepsziekte verergert of verbetert. Op grond van deze evolutie (of bij een overlijden) kan een herziening bij ons aangevraagd worden. Wij spreken ons dan uit over de toekenning van een nieuw percentage van blijvende ongeschiktheid.

De aanvraag moet steunen op een onvoorzienbaar nieuw feit.

Je kan altijd een aanvraag indienen; er is geen beperking in de tijd.

Jij (of ieder ander belanghebbende) verstuurt de herzieningsaanvraag en al de medische verantwoordingsstukken aangetekend naar je werkgever die ons de stukken overmaakt.

Wij zullen je dan oproepen voor een medisch onderzoek bij Medex of bij Fedris.

Als wij een beslissing hebben genomen, sturen we je onze besluiten.

We vermelden de datum waarop je arbeidsongeschiktheid een blijvend karakter vertoont niet op onze besluiten na herziening. De datum vanaf wanneer de eventuele gewijzigde rente wordt toegekend gaat immers in vanaf de eerste dag van de maand volgend op de datum van indienen van de herzieningsaanvraag.

Als je het niet eens bent met onze beslissing kan je in beroep gaan.

Contact information

Bestuur van de medische expertise (Medex)

Victor Hortaplein 40/10

1060 Brussel

Service Center Gezondheid: 02/524 97 97  (bereikbaar op werkdagen tussen 8u00 en 13u00)