Wanneer en hoe een beroep indienen ?

Overhandig onze beslissing en medische motivatie (bijlage 2) aan je arts.

Als je arts niet akkoord is met onze medische motivatie en/of de hieruit voortvloeiende beslissing kan hij binnen een termijn van 30 kalenderdagen reageren. Na die periode wordt de initiële beslissing definitief.

 

Hoe een beroep indienen?

Laat het beroepsformulier, bijlage 2 bij de beslissing die je van ons ontvangt, invullen en ondertekenen door je arts en stuur het naar de medische kwaliteitsmanager Pensioenen (of diens afgevaardigde).


Beroepsprocedures

De arts die je verdediging op zich neemt, kan kiezen uit 3 procedures om in beroep te gaan:

Als er dan nog altijd geen akkoord bereikt kan worden, wordt het dossier verder afgehandeld via de procedure eindbeslissing.

 

Consult in ons medisch centrum tussen je arts en onze arts-ambtenaar die het onderzoek verrichtte

Van zodra wij je beroep ontvangen, proberen wij met jou en je arts een datum voor een medisch onderzoek in te plannen.

Dit consult vindt plaats in het medisch centrum waar je eerste onderzoek gebeurde en met de arts-ambtenaar die je de onderzocht heeft.

Je arts moet dus aanwezig zijn tijdens dit nieuw medisch onderzoek.

De artsen nemen hun resultaten op in een verslag. Als beide artsen met elkaar akkoord gaan, stopt de beroepsprocedure hier.

Bij niet-akkoord wordt het dossier verder afgehandeld via de procedure eindbeslissing.

 

Consult op het hoofdbestuur te Brussel tussen je arts en onze medische kwaliteitsmanager Pensioenen (of diens afgevaardigde)

Van zodra wij je beroep ontvangen, proberen wij met jou en je arts een datum voor een medisch onderzoek in te plannen.

Dit consult vindt plaats op het hoofdbestuur in Brussel en gebeurt dus niet met onze arts die het eerste onderzoek heeft gedaan, maar met de medische kwaliteitsmanager Pensioenen (of diens afgevaardigde).

Je arts moet dus aanwezig zijn tijdens dit nieuw medisch onderzoek.

De artsen nemen hun resultaten op in een verslag. Als beide artsen met elkaar akkoord gaan, stopt de beroepsprocedure hier.

Bij niet-akkoord wordt het dossier verder afgehandeld via de procedure eindbeslissing.

 

Beroep op basis van een uitgebreid medisch verslag

Je arts stuurt naar de medische kwaliteitsmanager Pensioenen (of diens afgevaardigde) een uitgebreid medisch verslag waarin onze medische motivatie waarop onze initiële beslissing steunt, weerlegd wordt.

Onze medische kwaliteitsmanager Pensioenen (of zijn afgevaardigde) kan je uitnodigen voor een medisch onderzoek. Na het onderzoek formuleert hij een voorstel van beslissing (een nieuwe beslissing of de oorspronkelijke beslissing).

Ons voorstel wordt je per aangetekende brief meegedeeld. Vanaf de verzending van ons voorstel heb je 15 kalenderdagen om je akkoord te verklaren of om ons voorstel te weigeren.

Bij niet-akkoord wordt het dossier verder afgehandeld via de procedure eindbeslissing.

 

Eindbeslissing

Als de gekozen beroepsprocedure niet tot een akkoord leidt tussen de betrokken partijen, wordt het dossier overgemaakt aan ons diensthoofd Medische Kwaliteit (of diens afgevaardigde). Deze arts zal dan een scheidsrechterlijke eindbeslissing nemen. Deze eindbeslissing wordt gelijktijdig aan jou en je werkgever meegedeeld.

Deze eindbeslissing is definitief. Binnen Medex is geen verder beroep meer mogelijk. Je kan alleen nog, binnen de 60 kalenderdagen na de mededeling, door middel van een verzoekschrift aan de Raad van State, de opschorting en vernietiging vragen van onze eindbeslissing.

 

Artsen eindbeslissing

In uitvoering van artikel 1 van het KB van 7 april 1995 over de medische onderzoeken van de pensioencommissie worden volgende artsen aangewezen als arts-ambtenaar voor de eindbeslissingen:

 •  Voor de Nederlandstalige dossiers:
  • Dr Ferroudji
  • Dr Frisson
  • Dr Vanmeensel
 • Voor de Franstalige dossiers:
  • Dr Dodemont
  • Dr Haucotte

TOP

 

Contactgegevens

Bestuur van de medische expertise (Medex)

Galileelaan 5, bus 2 

1210 Brussel

Service Center Gezondheid: 02/524 97 97  (bereikbaar op werkdagen tussen 8u00 en 13u00)