Je krijgt nooit onmiddellijk na het onderzoek door de ‘pensioencommissie’ een beslissing mee omdat elk dossier eerst door onze medische kwaliteitsmanager Pensioenen (of diens afgevaardigde) nagekeken wordt.

Wij delen je onze beslissing na deze medische supervisie per brief mee.

Deze brief bevat uiteraard onze beslissing, maar ook drie bijlagen:

 • bijlage 1 bevat de medische motivatie van onze beslissing
 • bijlage 2 is een beroepsformulier (meer informatie: beroepsprocedures)
 • bijlage 3 is een akkoordformulier.

Onze beslissing (zonder de medische motivatie) wordt officieel aan je werkgever meegedeeld wanneer ze definitief is.

Een beslissing is voor ons pas definitief na:

 • het verstrijken van de beroepstermijn van 30 kalenderdagen (de concrete datum waarbinnen je ten laatste in beroep kan gaan, staat in onze brief vermeld);
 • afloop van een eventuele beroepsprocedure of
 • ontvangst van jouw akkoord.

Als je akkoord gaat met onze beslissing en ons dit doorstuurt, zal je dossier sneller afgehandeld kunnen worden door je werkgever en de Federale Pensioendienst (FPD), die respectievelijk instaan voor je wachtgeld en je pensioenvergoeding.

 


Geschiktheid tot werken

Wij kunnen de volgende beslissingen nemen:

 

Niet-vroegtijdig pensioen (beslissing type A)

Er zijn 6 categorieën mogelijk:

 • We stelden vast dat je het werk al hervatte op de datum van het onderzoek (beslissing type A0);
 • Je bent geschikt voor een normale en regelmatige dienst (beslissing type A1);
 • Je wordt tijdelijk (een aantal maanden) ongeschikt verklaard om te werken, zonder gepensioneerd te worden (beslissing type A2). Als je het werk niet hebt hervat binnen de door ons vooropgestelde termijn, is het aan je werkgever om een nieuwe aanvraag te doen.
 • Je wordt tijdelijk geschikt verklaard voor aangepast werk (beslissing type A3). Deze beslissing wordt genomen met het oog op een geleidelijke aanpassing aan het normale werk. Als je na de voorziene termijn niet in staat bent om je normale werkzaamheden terug op te nemen of als je werkgever geen aangepast werk kan voorzien, is het aan je werkgever om opnieuw een aanvraag in te dienen om je te onderzoeken;
 • Je wordt definitief ongeschikt verklaard voor de uitoefening van je gewone werkzaamheden, maar geschikt verklaard voor specifieke functies die door ons worden bepaald (beslissing type A4).
  Als deze beslissing niet leidt tot een werkhervatting in een aangepaste functie, zal je na een termijn van 12 maanden, die ingaat op de datum waarop je in kennis werd gesteld van de genomen beslissing, ‘ambtshalve’ gepensioneerd worden (dus zonder een nieuw medisch onderzoek).
 • Je wordt tijdelijk ongeschikt verklaard voor jouw huidige functie, met de noodzaak van een re-integratietraject te doorlopen bij de bevoegde preventieadviseur-arbeidsarts (beslissing type A5). Je kan zelf het re-integratietraject opstarten door een re-integratieaanvraag in te dienen. Je behandelende arts kan dat ook voor jou doen. De preventieadviseur-arbeidsarts zal je dan uitnodigen en de mogelijkheden van re-integratie nagaan in overleg met jezelf en met andere actoren. Hij zal daarna een re-integratiebeoordeling opmaken.

De beslissingen A2, A3 en A5 staan een spontane werkhervatting niet in de weg.
 

Tijdelijk vroegtijdig pensioen (beslissing type B)

Je tijdelijk vroegtijdig pensioen gaat in op de eerste dag van de maand die volgt op ons aangetekend schrijven met onze beslissing. Wij vermelden de concrete datum expliciet in onze brief met de beslissing.

Je wordt tijdelijk gepensioneerd voor een periode van 6 tot 18 maanden.

Bij een nieuw onderzoek kunnen we beslissen dit tijdelijk pensioen om te zetten in een definitief pensioen of kunnen we beslissen dat je opnieuw geschikt bent om te werken.

Als je binnen de 24 maanden niet geschikt wordt verklaard om te werken, wordt het tijdelijk pensioen automatisch omgezet in een definitief pensioen.

Als je toegelaten wordt tot het tijdelijk pensioen kan je zelf, via je werkgever of via de Federale Pensioendienst, vragen om opnieuw onderzocht te worden. Je kan dit ten vroegste zes maanden na het vorig medisch onderzoek aanvragen via het formulier Aanvraag onderzoek pensioen.

Een werkhervatting is maar mogelijk nadat we je geschikt vinden om je functie opnieuw op te nemen.

 

Definitief vroegtijdig pensioen in geval van definitieve medische ongeschiktheid (beslissing type C)

Je vroegtijdig pensioen gaat in op de eerste dag van de maand die volgt op ons aangetekend schrijven met onze beslissing. Wij vermelden deze datum expliciet in onze brief met de beslissing.

Als we je definitief pensioneren, spreken we ons ook uit over een eventuele erkenning van een zware handicap en de graad van verlies van zelfredzaamheid.

 


Erkenning van een zware handicap en de graad van verlies van zelfredzaamheid

Wij spreken ons hierover alleen uit bij een definitief vroegtijdig pensioen (dus een beslissing type C). Onze arts spreekt zich daar automatisch over uit; jij of je werkgever hoeven dus geen aparte aanvraag te doen.

De erkenning van een zware handicap geeft recht op een supplement bij de pensioenuitkering.

Deze erkenning wordt bepaald door je graad van verlies van zelfredzaamheid.

Deze erkenning is mogelijk als je:

 • een zware handicap opgelopen hebt tijdens je actieve loopbaan;
 • definitief een einde moest maken aan je werkzaamheden door deze handicap en
 • minstens 12 punten toegekend krijgt op een schaal van 18 punten die de graad van verlies van zelfredzaamheid aanduidt.

 


Erkenning van een ernstige en langdurige ziekte

Neem contact op met je werkgever om te weten of je arbeidsreglement (of je statuut) de mogelijkheid voorziet om een erkenning te vragen van een ernstige en langdurige ziekte (voor de meeste federale overheidsdiensten en het onderwijzend personeel is dit wel het geval).

Als het voorzien is, spreken ons hierover uit.

Als wij van oordeel zijn dat je effectief aangetast bent door een ernstige en langdurige ziekte heb je recht op wachtgeld dat gelijk is aan je laatste wedde op het moment dat je nog werkte.

Dit recht gaat in met terugwerkende kracht vanaf de eerste dag van de lopende periode van disponibiliteit, tenzij onze artsen een specifieke begin- en of einddatum vermelden.

 

Wat is een ernstige en langdurige ziekte?

Er bestaat geen limitatieve lijst. De interpretatie wordt overgelaten aan onze artsen.

De medische diagnose op zich is geen onbetwistbare reden tot het toekennen van deze financiële voordelen. Ook de ernst van de functionele weerslag van de medische aandoening wordt in aanmerking genomen.

 

TOP

 

Contactgegevens

Medex (Bestuur van de medische expertise)

Galileelaan 5, bus 2 

1210 Brussel

Service Center Gezondheid: 02/524 97 97  (bereikbaar op werkdagen tussen 8u00 en 13u00)
Wegens een reorganisatie van onze diensten is het Service Center Gezondheid tot 1 juli 2024 niet telefonisch bereikbaar. U kan ons schriftelijk contacteren door gebruik te maken van ons contactformulier. We zullen u zo snel mogelijk antwoorden.