Als wij de aanvraag van je werkgever hebben ontvangen, zullen wij je voor een medisch onderzoek oproepen in ons medisch centrum van je regio. Indien nodig kan je vragen om de datum van dit onderzoek te verplaatsen. Dit is alleen mogelijk in geval van overmacht of om medische redenen. In geval van overmacht moet je een schriftelijk bewijsstuk voorleggen; als het om medische redenen is, moet je een medisch attest bezorgen waaruit blijkt dat je je onmogelijk die dag kan laten onderzoeken.

Bij de oproepingsbrief krijg je ook een medische vragenlijst. Deze kan je best vooraf invullen en meebrengen om te vermijden dat je tijdens het medisch onderzoek belangrijke elementen vergeet te vermelden.

Breng ook een kopie mee van de meest recente medische verslagen van je arts(en).

Je wordt onderzocht door een zogenaamde “pensioencommissie”. Deze commissie bestaat uit:

  • een arts van Medex en
  • een arts niet-ambtenaar

De ‘pensioencommissie’ zetelt in onze verschillende regionale medische centra. De uiteindelijke beslissing wordt genomen door onze medische kwaliteitsmanager Pensioenen (of diens afgevaardigde). Elk dossier wordt dus gesuperviseerd.

Als je je niet kan verplaatsen, kan je vragen of je thuis of in de instelling waar je verblijft, onderzocht kan worden. Je moet dan een medisch attest, opgesteld door je arts, versturen naar het medisch centrum waar je opgeroepen bent. Dit medisch attest toont aan dat je je om medische redenen onmogelijk kan verplaatsen naar ons medisch centrum.

Als je niet komt opdagen op je medisch onderzoek, laten wij dit weten aan je werkgever. Je zal dan moeten uitleggen waarom je afwezig was. Als je weigert onderzocht te worden of geen geldige reden kan aangeven, kan je werkgever je sanctioneren. Hij kan je bijvoorbeeld in non-activiteit plaatsen vanaf de dag dat je het onderzoek weigert of belemmert tot de dag van de herneming van de dienst (de sanctie hangt af van je personeelsstatuut).

Contactgegevens

Bestuur van de medische expertise (Medex)

Galileelaan 5, bus 2 

1210 Brussel

Service Center Gezondheid: 02/524 97 97  (bereikbaar op werkdagen tussen 8u00 en 13u00)