Onze beslissing (zonder de medische motivatie) wordt officieel  via e-Box aan de werkgever meegedeeld wanneer ze definitief is.

Een beslissing is voor ons pas definitief na:

  • ontvangst van het akkoord van het personeelslid;
  • het verstrijken van de beroepstermijn van 30 kalenderdagen;
  • afloop van een eventuele beroepsprocedure.

Een eventuele beslissing vervroegde pensionering (definitief of tijdelijk) gaat in op de eerste dag van de maand die volgt op ons aangetekend schrijven ter attentie van het personeelslid. Wij vermelden de concrete datum expliciet in onze brief met de beslissing.

E-services

Contactgegevens

Bestuur van de medische expertise (Medex)

Cel Pensioenen

Galileelaan 5, bus 2 

1210 Brussel

Contact center: 02/524 97 97

Hebt u een klacht? ​Elektronisch formulier

Hebt u een vraag of wil u ons documenten sturen?  medex_pc@health.fgov.be