In het kader van de omzetting van de bepalingen van het Verdrag, zijn er in België verschillende vorderingen mogelijk om toegang te krijgen tot de rechter.

Rechtsvorderingen met betrekking tot de “pijlers” van het Verdrag

Een burger stelt vast dat een administratie zijn aanvraag tot milieu-informatie niet heeft beantwoord. Een toelating (een milieuvergunning bijvoorbeeld) werd gegeven zonder voorafgaande inspraak van het publiek. Deze twee situaties kunnen een inbreuk zijn op respectievelijk het recht op toegang tot informatie en op de inspraak van het publiek bij het besluitvormingsproces, zoals omschreven door het Verdrag.

Meer informatie?

De andere soorten rechtsmiddelen in milieuzaken

Ook in andere gevallen, met name bij inbreuken op het milieurecht in ruime zin, beschikt de burger over mogelijkheden om een gerechtelijke procedure op te starten.

Er is in dat geval geen specifiek verband met de twee pijlers “informatie” en “inspraak” van het Verdrag. Het gaat dan bijvoorbeeld om een aanvraag tot nietigverklaring of schorsing van een administratieve beslissing inzake milieu bij de Raad van State. Een ander geval is een rechtsvordering bij een klassieke rechtbank, bijvoorbeeld bij een klacht tegen verontreiniging.

Meer informatie?