De uitoefening van het recht op toegang tot informatie wordt in het Verdrag zowel op het niveau van de aanvraag als op het niveau van het beroep tegen tekortkomingen van de overheidsinstanties geregeld.

Wanneer kan het?

Deze tekortkomingen komen tot uiting wanneer bijvoorbeeld een overheidsinstantie de aanvrager de toegang tot de gewenste milieu-informatie ontzegt wanneer deze aanvraag niet correct wordt behandeld of wanneer er helemaal geen antwoord komt.

Wie kan actie ondernemen?

Het Verdrag geeft aan iedereen het recht op milieu-informatie. Daarom kan iedereen die een aanvraag om milieu-informatie heeft ingediend, verder actie ondernemen indien hij niet tevreden is met de behandeling van zijn aanvraag door de overheid.

Waar kan men terecht?

De beroepsmogelijkheden in België zijn afhankelijk van de overheidsinstantie die de aanvraag heeft behandeld (één van de drie gewesten of de Federale Overheid).

Meer informatie?

  • Artikel 9.1 van het Verdrag
  • Voorbeeld:
    Onterechte weigering van een vraag om informatie:
    Een burger vroeg bij een regionale instantie om het advies in te kijken dat deze had gegeven in een dossier waarin een vergunning werd aangevraagd. Het verzoek had eveneens betrekking op een brief van het bevoegde ministeriële kabinet. De minister weigerde echter het verzoek in te willigen, en beriep zich daarbij op het interne karakter van de documenten.
    De Beroepscommissie volgde deze argumentatie echter niet. Rekening houdend met het feit dat de gevraagde documenten in dit dossier richtlijnen vormden voor een ambtenaar voor de behandeling van de bewuste vergunningsaanvraag, maakten deze documenten noodzakelijk deel uit van een administratief dossier. Het ging dus niet om interne documenten en de minister werd verzocht ze mee te delen aan de verzoeker.