De term POP’s (Persistente Organische Verontreinigende Stoffen ) is een verzamelnaam voor een aantal stoffen die vier kenmerken delen in een bijzonder gevaarlijke combinatie:  
Danger hazardous chemicals 

1. ze zijn uiterst giftig voor mens en milieu;
2. ze stapelen zich op in de vetweefsels van levende organismen (we noemen dit bio accumulatie) en kunnen worden overgedragen op het nageslacht via moedermelk of via de eieren, afhankelijk van de soort;
3. ze zijn gedurende jaren, of zelfs decennia persistent voor ze worden afgebroken in minder gevaarlijke vormen;
4. ze verdampen en verspreiden zich over lange afstanden via de lucht en het water en slaan ver van de plaats van herkomst neer.

In de volgende rubriek vindt u enkele concrete voorbeelden die de kenmerken van deze giftige stoffen duidelijk illustreren.

De voornaamste bronnen van deze stoffen zijn:

- de doelbewuste productie van chemische producten zoals pesticiden
- de niet opzettelijke productie die het gevolg is van menselijke activiteiten, met name de industrie, het transport en de huishoudsector (bijvoorbeeld de sterk giftige stoffen dioxines en furanen).

Het beheer van de risico’s van deze POP’s vereist een globaal antwoord op internationaal, Europees en nationaal niveau.