Chemische producten maken deel uit van ons dagelijks leven. U gebruikt ze elke dag om schoon te maken, te schilderen, te lijmen, te oliën, … We kunnen niet zonder, maar het gebruik ervan is niet altijd zonder risico. Daarom gelden er strikte normen voor het op de markt brengen en het gebruik van deze producten.

Wanneer een chemisch product op de markt wordt gebracht, moet het voorzien zijn van een etiket waarop de gevaarlijke eigenschappen gedetailleerd vermeld zijn. De indelingscriteria van de verschillende gevarentypes zijn bepaald op Europees niveau door de verordening 1272 /2008 over de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels (CLP), die de eerdere Europese richtlijnen 67/548 en 1999/45 vervangt.

In de volgende rubrieken vindt u meer informatie die u zal helpen:
- als burger, bij het lezen en begrijpen van de etiketten van chemische producten;
- als professionele gebruiker, om te weten wat uw verplichtingen zijn op het vlak van indeling en etikettering wanneer u een chemisch product op de markt wenst te brengen (CLP).

In het belang van defensie kan er een vrijstelling van de REACH, CLP of Biociden Verordening toegekend worden voor stoffen, mengsels, voorwerpen of behandelde voorwerpen die worden ingevoerd, geproduceerd, gefabriceerd of gebruikt voor militair materiaal (koninklijk besluit van 9 maart 2014 (externe link)).

FAQ