Wie in België een biocide op de markt wil aanbieden, heeft daarvoor toelating nodig. De toelatingsakte bevat een uniek toelatingsnummer, dat op het etiket moet staan. Staat dat nummer op het etiket? Dan is het biocide toegelaten op de Belgische markt.

Het toelatingsnummer kan verschillende vormen aannemen. Enkele voorbeelden:

  • XXXXB
  • BE-REG-XXXXX
  • XX/IP
  • EU-XXXXXXX-XXXX
  • BE-20XX-XXX
  • NOTIFXXXX

 
 

In de lijst van toegelaten biociden kunt u nagaan of het nummer op het etiket een officieel toelatingsnummer is.

​Sommige biociden zijn voorbehouden voor professionele gebruikers en mogen, op een aantal uitzonderingen na, niet verkocht worden aan het groot publiek. Dat zijn de zogenaamde biociden van het gesloten circuit.

Biociden met een hoog risico voor de gezondheid behoren tot het gesloten ciruit. Ze kunnen bijvoorbeeld giftig, kankerverwekkend, of bijtend zijn, of genetische veranderingen veroorzaken. Voor die producten is het dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen vereist. Ook gelden er bijzondere regels voor de opslag, het gebruik en de verwijdering.