In de context van de regionalisering en met inachtneming van de akkoorden rond de Staatshervorming verdelen de federale overheid en de Gewesten de milieubevoegdheden in ons land onder elkaar.

Vlaanderen, Wallonië en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest oefenen hun bevoegdheden uit op het vlak van:
- ruimtelijke ordening,
- natuurbescherming en –behoud,
- bescherming van bodem, water en lucht, en de strijd tegen geluidshinder,
- afvalbeleid,
- waterproductie en -voorziening,
- controle op de industriële activiteiten.

De bevoegdheden van de federale overheid hebben betrekking op:
- de productnormen,
- de bescherming tegen ioniserende stralingen,
- de in-, uit- en doorvoer van uitheemse planten- en diersoorten en hun aval en krengen,
- de bescherming van het mariene milieu.

In het kader van de 6de Staatshervorming werden de bevoegdheden inzake doorvoer van afvalstoffen en dierenwelzijn overgeheveld naar de Gewesten. Die overheveling is in werking getreden op 1 juli 2014.

De federale overheid is ook belast met de coördinatie van het internationale milieubeleid.

Milieuthema’s die overleg vereisen tussen de Gewesten en de federale overheid, worden behandeld door de Interministeriële Conferentie Leefmilieu (ICL), samengesteld uit de vertegenwoordigers van de ministers die met leefmilieu belast zijn in de gewesten en op federaal niveau.  

De inspectiediensten van het federale niveau en van de gewesten controleren de uitvoering van het milieubeleid in België.

Bij de uitvoering van het milieubeleid raadpleegt de federale overheid de federaties van ondernemingen, de vakbonden en de gespecialiseerde niet-gouvernementele organisaties. Die raadpleging wordt volgens thema of volgens dossier georganiseerd.

Andere vormen van samenwerking werden ingesteld, meer bepaald met de federaties van ondernemingen in het kader van de sectorale akkoorden.