Veel milieuproblemen zijn niet gebonden aan nationale grenzen. Tot 80% van het nationale milieubeleid komt dan ook tot stand op internationaal of Europees niveau. De Europese Unie neemt zeer actief maatregelen om natuurlijke rijkdommen te beschermen en vervuiling tegen te gaan. Ook op het niveau van de Verenigde Naties, waar België lid van is, bestaan er belangrijke verdragen die mondiale milieu-uitdagingen aanpakken. Aan die onderhandelingen neemt België actief deel.
Leefmilieu is voor veel thema’s een bevoegdheid van de gewesten. De federale overheid heeft echter ook eigen of gedeelde milieubevoegdheden met de gewesten. Bovendien raakt de bescherming van de natuurlijke rijkdommen en de strijd tegen uitputting en vervuiling ook andere bevoegdheidsdomeinen, zoals landbouw, transport, energie en economie.
Omdat de milieubevoegdheden in België verspreid zijn, is het belangrijk dat de verschillende bevoegde instanties samenwerken en één stem laten horen op de internationale scène. België heeft er daarom, met specifieke samenwerkingsakkoorden, voor gezorgd dat de bevoegde instanties kunnen samenwerken met het oog op hun internationale verplichtingen. Een van deze samenwerkingsakkoorden heeft het Coördinatiecomité Internationaal Milieubeleid (CCIM) opgericht.