Iedere dag ontvangen we informatie in de vorm van indicatoren, BBP, Bel 20, tewerkstellingsgraad,… Deze indicatoren verschaffen ons snel inlichtingen over de thema’s die ze behandelen. Op milieuvlak zijn er weinig indicatoren die in ons bewustzijn goed verankerd zijn. Nochtans bestaan er een groot aantal verschillende gegevens!

In België ligt de bevoegdheid voor de bescherming van het leefmilieu voornamelijk bij de Gewesten. Indien u bijzondere interesse heeft voor de toestand van het leefmilieu in uw gewest, raden wij u aan om een kijkje te nemen op de websites van de gewesten die worden gewijd aan deze informatie (Brussel-Hoofdstad, Vlaanderen, Wallonië).

Informatie over de toestand van de Noordzee vindt u ook op deze pagina’s evenals op de website van de Beheerseenheid van het mathematisch model van de Noordzee en het Schelde-estuarium (BMM).

Voor klimaatgegevens over de oorzaken en gevolgen van klimaatverandering en de impact van het klimaatbeleid consulteert u best de website www.klimaat.be en de website van het Koninklijk Meteorologisch Instituut.  

U vindt hier informatie over het federaal milieubeleid en tevens over de impact ervan op het leefmilieu, enz.

Deze informatie wordt o.m. opgenomen in de federale milieurapporten en de Federale nota’s over de milieu-indicatoren.

Voor andere federale gegevens kan u ook de website van het Federaal Planbureau, en zijn platform over de indicatoren voor duurzame ontwikkeling alsook de website van het Directoraat-generaal Statistiek en Economische Informatie consulteren.