Op deze pagina vindt u informatie over lopende openbare raadplegingen van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, en de resultaten van vorige openbare raadplegingen.

Deze raadplegingen komen voort uit het Verdrag van Aarhus, dat u het recht geeft op inspraak bij beslissingen over het milieu. Aarzel dus niet om uw mening te geven over onderstaande plannen! Wij houden zoveel mogelijk rekening met uw opmerkingen. Zie ook www.aarhus.be voor de lopende en afgelopen federale en gewestelijke openbare raadplegingen over plannen en programma’s in verband met het milieu.

Lopende openbare raadplegingen

  • 17/01/2022 - 20/03/2022: Openbare raadpleging over het ontwerpprogramma 2023-2027 van het Federaal Reductieplan voor Gewasbeschermingsmiddelen (FRPG)

Dit programma heeft tot doel het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en hun impact op het leefmilieu en de volksgezondheid te verminderen door middel van verschillende acties (opleiding, bewustmaking, regelgeving, ondersteuning, studies, enz.), gericht op zowel professionelen (landbouw, groensector, publiek en privaat) als particulieren. Het FRPG maakt deel uit van het Nationaal Actieplan voor de Reductie van Pesticiden (NAPAN), dat naast het federale plan ook de gewestelijke reductieplannen omvat. De openbare raadpleging over de federale en gewestelijke programma’s voor de periode 2023-2027 vindt gezamenlijk plaats via het online platform https://napan.mijnopinie.belgium.be.

Hormoonverstoorders (HV's) vormen een grote uitdaging voor de volksgezondheid. Deze chemische stoffen zijn overal, zowel in onze omgeving (water, bodem, lucht) als in de producten die we dagelijks gebruiken (voeding, speelgoed, bouwmateriaal, cosmetica, textiel, elektronische apparaten, enz.). Blootstelling aan hormoonverstoorders heeft ernstige gevolgen voor de gezondheid en het milieu doordat deze stoffen het hormonale systeem van mensen en dieren ontregelen. Het nationaal actieplan streeft ernaar om via 18 acties onze blootstelling aan hormoonverstoorders te verminderen.

Vorige openbare raadplegingen

2021:

2020:

  • 14/09/2020 - 20/12/2020: Openbare raadpleging georganiseerd door de Franse overheid over het geplande windmolenpark ter hoogte van Duinkerke: de resultaten 
  • 20/10/2020 - 24/11/2020: De toepassing van het Verdrag van Aarhus op federaal niveau: de resultaten   
  • 15/04/2020 - 15/06/2020:  Openbare raadpleging over ‘het ontwerp van de actualisering van het monitoringsprogramma voor de Belgische mariene wateren’: de resultaten 

2019:

2018:

2017:

2016:

2015:

2014:

2013:

2012:

2011:

2010:

2008:

2007:

2006:

2004:

Voor het aanvragen van milieu-informatie verwijzen we u naar het Service Center Gezondheid.