Op deze pagina vindt u informatie over lopende openbare raadplegingen van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, en de resultaten van vorige openbare raadplegingen.

Deze raadplegingen komen voort uit het Verdrag van Aarhus, dat u het recht geeft op inspraak bij beslissingen over het milieu. Aarzel dus niet om uw mening te geven over onderstaande plannen! Wij houden zoveel mogelijk rekening met uw opmerkingen.

Zie ook www.aarhus.be voor de lopende en afgelopen federale en gewestelijke openbare raadplegingen over plannen en programma’s in verband met het milieu.

Lopende openbare raadpleging:

Van 15 april tot en met 15 juni 2020 organiseert de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu een openbare raadpleging over ‘het ontwerp van de actualisering van het monitoringsprogramma voor de Belgische mariene wateren’. Dit gebeurt in het kader van de mariene strategie voor de bescherming, het behoud en het herstel van het mariene milieu.

Vorige openbare raadplegingen

2019:

2018:

2017:

2016:

2015:

2014:

2013:

2012:

2011:

2010:

2008:

2007:

2006:

2004:

Voor het aanvragen van milieu-informatie verwijzen we u naar het Informatieloket.

28/12/18 – 27/06/19 :

Consultation publique sur le calendrier et les questions importantes concernant le district hydrographique de l’Escaut dans le cadre de la préparation du troisième plan de gestion des eaux côtières belges. Plus d’infos suivront le 22 décembre.

28/12/18 – 27/06/19:

Openbare raadpleging over de tijdslijn en de belangrijkste waterbeheerkwesties voor het stroomgebiedsdistrict van de Schelde in het kader van de voorbereiding van het derde beheersplan voor de Belgische kustwateren. Meer info volgt op 22 december.