Op deze pagina vindt u informatie over lopende openbare raadplegingen van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, en de resultaten van vorige openbare raadplegingen.

Deze raadplegingen komen voort uit het Verdrag van Aarhus, dat u het recht geeft op inspraak bij beslissingen over het milieu. Aarzel dus niet om uw mening te geven over onderstaande plannen! Wij houden zoveel mogelijk rekening met uw opmerkingen. Zie ook www.aarhus.be voor de lopende en afgelopen federale en gewestelijke openbare raadplegingen over plannen en programma’s in verband met het milieu.

Komende openbare raadplegingen:

 • 24/06/2024 - 24/09/2024 : Openbare raadpleging over het ontwerp van de 'Actualisering van de Belgische nationale biodiversiteitsstrategie tot 2030'

   De actualisering van de Belgische nationale biodiversiteitsstrategie heeft tot doel onze nationale biodiversiteitsdoelstellingen op één lijn te brengen met het Kunming- Montréal mondiaal biodiversiteitskader en de Europese Biodiversiteitsstrategie tot 2030.

Lopende openbare raadplegingen:

Afgelopen openbare raadplegingen:

2024:


2023: 

2022:

2021:

 • 01/07/2021 - 30/09/2021: Openbare raadpleging over het ontwerp van het maatregelenprogramma voor de Belgische mariene wateren (2022-2027), in het kader van de Mariene Strategie: de resultaten

 • 01/07/2021 – 30/09/2021: Openbare raadpleging over het ontwerp van de instandhoudingsdoelstellingen en het ontwerp van de beheerplannen voor Natura 2000 in het Belgische deel van de Noordzee (2022-2027): de resultaten

 • 15/06/2021 - 14/09/2021 :  Openbare raadpleging over het ontwerp van Nederlands Waterprogramma 2022-2027 en het milieueffectenrapport: de resultaten

 • 12/05/2021– 10/07/2021: Openbare raadpleging over het ontwerp van Belgisch nationaal actieplan "One Health" voor de bestrijding van antimicrobiële resistentie : de resultaten

 • ​12/05/2021– 10/07/2021 : Openbare raadpleging over het ontwerp van Belgische nationale strategie inzake bestuivers voor 2021-2030: de resultaten

 • 09/04/2021 – 08/06/2021 : Openbare raadpleging over het federaal plan duurzame ontwikkeling

 • 01/03/2021 – 30/09/2021: Openbare raadpleging over het ontwerp van het derde stroomgebiedsbeheerplan voor de Belgische kustwateren (2022-2027): de resultaten

2020:

 • 14/09/2020 - 20/12/2020: Openbare raadpleging georganiseerd door de Franse overheid over het geplande windmolenpark ter hoogte van Duinkerke: de resultaten 

 • 20/10/2020 - 24/11/2020: De toepassing van het Verdrag van Aarhus op federaal niveau: de resultaten   

 • 15/04/2020 - 15/06/2020:  Openbare raadpleging over ‘het ontwerp van de actualisering van het monitoringsprogramma voor de Belgische mariene wateren’: de resultaten 

2019:

2018:

2017:

2016:

2015:

2014:

2013:

2012:

2011:

2010:

2008:

2007:

2006:

2004:

Voor het aanvragen van milieu-informatie verwijzen we u naar het Service Center Gezondheid.