U had graag het nationaal klimaatplan willen inkijken? U zoekt meer informatie over biodiversiteit of over onze Noordzee? Of u wenst een kopie van een koninklijk besluit over gevaarlijke stoffen?

Het Service Center Gezondheid behandelt zowel louter informatieve vragen als vragen om milieu-informatie ter plaatse in te zien, er uitleg over te krijgen of er een kopie van te ontvangen (zie Federale milieu-informatie > passieve openbaarheid).

Contacteer het Service Center Gezondheid:

 • Via het contactformulier 
 • Via e-mail: info@health.fgov.be
 • Telefonisch: 02/524 97 97 (elke werkdag tussen 8 en 13 u.)
 • Per post:         

  FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu        
  Directoraat-generaal Leefmilieu
  Galileelaan 5/2
  1210 Brussel

  Opgelet! Voor bedrijven en andere professionele gebruikers bestaat er een specifiek contactpunt: www.helpdeskdppc.be (zie ook ‘e-diensten’ > Helpdeks DPPC).  

  Voor welke onderwerpen kan ik terecht?

  De belangrijkste milieubevoegdheden worden in ons land uitgeoefend door de gewesten. Maar ook de federale overheid behoudt belangrijke bevoegdheden (zie ook 'De rol van de federale overheid en de Gewesten'). U kan bij het Service Center Gezondheid terecht voor informatie over de volgende onderwerpen:

 • klimaat: bijvoorbeeld informatie over de vermindering van de uitstoot van broeikasgassen in uitvoering van de verbintenissen in het kader van de Overeenkomst van Parijs 
 • biodiversiteit: bijvoorbeeld op de invoer, uitvoer en doorvoer van niet-inheemse soorten, CITES, genetisch gemodificeerde organismen (GGO's), walvissen of de Antarctische wateren
 • marien milieu: bijvoorbeeld over de bescherming van de Noordzee
 • milieu en gezondheid: bijvoorbeeld over het preventiebeleid rond de risico’s die het gevolg zijn van niet-ioniserende stralingen (bv. gsm) of van chemische stoffen
 • chemische stoffen: bijvoorbeeld over het beleid rond het op de markt brengen van chemicaliën, gevaarlijke stoffen, preparaten, biociden, pesticiden en meststoffen
 • duurzame productie en consumptie: over producten met een specifieke invloed op het milieu: auto’s, verwarmingsketels, elektrische en elektronische apparaten, verpakkingen en bouwmaterialen
 • milieu-inspectie: over de inspectiemaatregelen van deze producten: commercialisering, erkenning en gebruik
 • de coördinatie van het internationale milieubeleid

De gewesten zijn onder andere bevoegd voor ruimtelijke ordening, de controle op vervuiling, milieuvergunningen, preventie en beheer van huishoudelijk afval, de registratie en controle van de doorvoer van afvalstoffen, kwaliteit van het oppervlaktewater, de individuele waterzuiveringsstations enzovoort. Voor informatie hierover verwijzen we u door naar:

- het Vlaams Gewest
- het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
- het Waals Gewest 

Over welke onderwerpen kan de federale overheid je niet inlichten ?
 
De toegang tot federale milieu-informatie maakt het mogelijk om toegang te geven tot bestaande milieu-informatie waarover  de overheidsinstanties beschikken in de vorm van overdraagbare documenten, maar het is niet mogelijk om een advies aan de milieu-instantie te vragen of te debatteren  over de kwaliteit van de informatie en/of de standpunten die door België op internationaal, Europees of nationaal niveau worden ingenomen.

Hoe dien ik mijn aanvraag in bij de Federale Overheidsdienst?

Aanvragen voor een kopie van of inzage in een milieu-informatie moet u schriftelijk indienen bij het Service Center Gezondheid, bij voorkeur via het contactformulier of via e-mail of per brief. We behandelen uw aanvraag volgens de wet van 5 augustus 2006 betreffende de toegang van het publiek tot milieu-informatie.

Wees duidelijk:
U hoeft uw aanvraag niet te rechtvaardigen. Het is wel belangrijk om uw aanvraag voldoende te verduidelijken, anders kunnen we ze niet behandelen. Zorg bijvoorbeeld voor een zo precies mogelijke verwijzing, als u een wettekst wenst te ontvangen.

Stel eventueel een termijn voor:
U kan aangeven dat u de milieu-informatie binnen een bepaalde termijn wenst te ontvangen. Deze termijn is echter niet dwingend. We zullen uw aanvraag zo snel mogelijk behandelen, zonder de maximale termijn van 1 maand te overschrijden. Wanneer het dossier complexer is, omwille van de analyse van de uitzonderingen die eventueel van toepassing zijn, of op basis van de omvang van de aanvraag, kan die termijn worden verlengd tot 45 dagen. We brengen u daar dan schriftelijk van op de hoogte.

Vermeld de gewenste informatiedrager:
U kan aangeven of u de milieu-informatie wenst te ontvangen per post, fax, e-mail of cd-rom. Indien dit mogelijk is, gaan we op dit verzoek in.

Vermeld de gewenste taal:
U kan ook aangeven of u de milieu-informatie in het Nederlands, Frans, Duits of Engels wenst te ontvangen. Als de informatie beschikbaar is in de gewenste taal, gaan we op dit verzoek in.   

Meer info? Zie de folder «Het milieu houdt u bezig? U vraagt, wij antwoorden». U kan deze folder ook bestellen via het Service Center Gezondheid.

Zie Welk antwoord mag ik verwachten ?
Zie Mijn recht om beroep aan te tekenen