Banner Aarhus Inspraak

Hoe kan België een vuist maken tegen de klimaatopwarming? Wat te denken over de inplanting van windmolenparken voor de Belgische kust? Of over de teelt en verkoop van genetisch gemanipuleerde organismen? Het zijn vragen die u wellicht niet onberoerd laten en waar u een eigen mening over hebt. De overheid wil te weten komen wat u over deze en vele andere onderwerpen denkt en is daarom wettelijk verplicht om inspraak te organiseren, ook wel burgerparticipatie genoemd.

De evolutie van de democratische samenleving bevestigt het hoe langer hoe meer: een democratie werkt pas effectief als de bevolking recht heeft op actieve participatie in een aantal beslissingsprocessen. Dat geldt ook voor beslissingen die te maken hebben met het milieu of met de levensomstandigheden in de brede betekenis.

mensenBij het organiseren van inspraak, wil de overheid de burgers ertoe aanzetten om hun advies uit te brengen. Voor lokale projecten zoals de aanleg van een weg of een verkaveling, lukt dat doorgaans beter dan voor projecten die verderaf staan van hun dagelijkse leefwereld, zoals een plan over ozon of biodiversiteit. Het is de taak van de overheid om ook dit soort complexe en vrij abstracte onderwerpen toegankelijk te maken voor het grote publiek door ze op een heldere manier voor te stellen.

De adviezen van de bevolking kunnen ervoor zorgen dat originele invalshoeken tijdens de discussie aan bod komen of dat zich perspectieven openen die tevoren niet bestonden. Inspraak vraagt een inspanning van zowel de overheid als de bevolking, maar loont zeker en vast de moeite!

De inspraak van de burger wordt geregeld op internationaal, Europees en nationaal niveau.

Het Verdrag van Aarhus legt de basisregels voor inspraak vast op internationaal niveau. Zie Wat zegt het verdrag van Aarhus over inspraak? (HTML).

Op Europees niveau wordt de inspraak geregeld via twee richtlijnen. Zie Wat schrijft Europa voor? (HTML).

De federale overheid heeft, voor wat haar bevoegdheden betreft, de bepalingen van het verdrag van Aarhus en de Europese richtlijnen omgezet in federale wetgeving. Zie Wat schrijft de federale overheid voor betreffende plannen en programma’s in verband met het milieu? (HTML).

Onder de federale bevoegdheid vallen eveneens een aantal projecten of specifieke activiteiten. Zie Wat schrijft de federale overheid voor betreffende projecten of specifieke activiteiten met invloed op het milieu?(HTML).
 

Rol DG Leefmilieu

Het directoraat-generaal (DG) Leefmilieu van de federale overheidsdienst (FOD) Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu heeft als taak erop toe te zien dat de bepalingen van het Verdrag van Aarhus over inspraak van het publiek goed worden uitgevoerd binnen de FOD en op federaal niveau door de verschillende betrokken overheden.