Banner Aarhus Inspraak

De overheid beschikt over heel wat informatie over het milieu. Deze informatie is van belang om iedereen te helpen de juiste keuzes te maken: de politiek, de maatschappij, maar ook de individuele burger. Iedereen heeft dan ook recht op toegang tot deze informatie: de individuele burger, groepen burgers, verenigingen, bedrijven enzovoort.

Iedereen kan zich dus richten tot een federale overheidsdienst en de milieu-informatie opvragen waarover deze dienst beschikt. Dit houdt de mogelijkheid in om deze informatie ter plaatse in te zien, om er uitleg over te krijgen of er een kopie van te ontvangen. Een aanvraag om informatie moet bovendien niet worden gemotiveerd.

Daarnaast plaatst de overheid zoveel mogelijk milieu-informatie waarover ze beschikt spontaan op haar websites.

De pijler ‘toegang tot milieu-informatie’ van het Verdrag van Aarhus is op Europees niveau omgezet in de Europese richtlijn 2003/4/EG (.PDF). De federale overheid heeft het Verdrag en de richtlijn omgezet in de wet van 5 augustus 2006 betreffende de toegang van het publiek tot milieu-informatie (.PDF).

De rol van het DG Leefmilieu

Het DG Leefmilieu stelt informatie over het milieu ter beschikking op haar website www.health.fgov.be (HTML) en beantwoordt vragen naar informatie over het milieu via het Informatieloket Leefmilieu (HTML).

Zie Wat doet het DG Leefmilieu? (HTML)

 

Wet

Document