Op het kruispunt van de sociale, economische en milieuaspecten wil het beleid voor duurzame ontwikkeling tegemoet komen « aan de huidige behoeften zonder de capaciteit van de toekomstige generaties om aan hun eigen behoeften te voldoen in gevaar te brengen ».

De wet van 5 mei 1997 betreffende de coördinatie van het federale beleid voor duurzame ontwikkeling zet de internationale verbintenissen van België om in concrete acties. Deze wet heeft als doel één geïntegreerde, transversale en algemene aanpak van de federale beleidslijnen te ontwikkelen. De wet voorziet in instrumenten zoals de rapporten en de federale plannen en creëert of responsabiliseert specifieke federale institutionele actoren (ICDO, FIDO, Task Force van het Planbureau, FIDO) die belast worden met de uitwerking, de implementatie en de evaluatie van dit coördinatiebeleid.

In 2010 werd de wet grondig gewijzigd om : 
- de instellingen belast met de implementatie van de coördinatie te reorganiseren,
- de instrumenten te vereenvoudigen,
- het beleid beter af te stemmen op de beleidslijnen van de deelstaten en de Europese Unie,
- en vooral, om een federale beleidsvisie op lange termijn inzake duurzame ontwikkeling vast te leggen zoals vooropgesteld op internationaal niveau.

Sinds 2012 werden er verschillende wijzigingen van de wet bekrachtigd:
• de verlenging van de duur van het lopende plan (2004-2008) tot de goedkeuring van het volgende plan,
• de wijziging van de samenstelling van het FIDO,
• de vervanging van de DOEB (Duurzame Ontwikkelingseffectenbeoordeling) door de RIA (Regelgevingsimpactanalyse),
• het creëren van een wettelijke basis voor de subsidies voor duurzame ontwikkeling.

Tenslotte werd de duur van het plan gekoppeld aan de duur van de legislatuur. Voortaan beschikt de regering, gevormd na de verkiezingen, over één jaar om een nieuw federaal plan inzake duurzame ontwikkeling voor te stellen.

Voor meer info over de coördinatie van het federale beleid inzake duurzame ontwikkeling, consulteer de website van het Federaal Instituut voor Duurzame Ontwikkeling en de ICDO.