Verschillende federale actoren zijn belast met de voorbereiding en coördinatie van het federale beleid inzake duurzame ontwikkeling.

De Interdepartementale Commissie Duurzame Ontwikkeling

Om de doelstellingen inzake duurzame ontwikkeling voort te zetten, is een transversale benadering van het beleid vereist en moeten bijgevolg alle federale overheidsdiensten en andere instellingen die met de uitwerking en de uitvoering van dat beleid belast zijn, betrokken worden.

Die transversale voorbereiding van het federale beleid is de voornaamste opdracht van de Interdepartementale Commissie Duurzame Ontwikkeling (ICDO):
- Ze ondersteunt de regering bij de uitvoering van haar Federale Beleidsvisie op lange termijn inzake duurzame ontwikkeling.
- Ze werkt ook het Federaal Plan inzake duurzame ontwikkeling uit en staat gedurende de uitvoering ervan in voor de opvolging ervan.
- De leden die er deel van uitmaken, schenken bijzondere aandacht aan talrijke thema’s op het gebied van duurzame ontwikkeling. Ze hebben hun bijdragen dus in verschillende werkgroepen gestructureerd. Er zijn er momenteel 9, waarvan sommige specifieke actieplannen hebben uitgewerkt (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, duurzame overheidsopdrachten, duurzame mobiliteit, …) die voortvloeien uit het federaal plan inzake duurzame ontwikkeling.

De ICDO is samengesteld uit vertegenwoordigers van alle Federale Overheidsdiensten (FOD’s) en Programmatorische Overheidsdiensten (POD’s) en van het Ministerie van Landsverdediging. De gewesten en de gemeenschappen worden ook verzocht hun vertegenwoordiger aan te duiden. Het Federaal Instituut voor duurzame ontwikkeling (FIDO) staat in voor het voorzitterschap en het secretariaat ervan.

De Task Force duurzame ontwikkeling van het Federaal Planbureau

Het Federaal Planbureau (FPB) is een instelling van openbaar nut. Het maakt studies en vooruitzichten over economische, sociale en milieubeleidskwesties, en bestudeert de integratie ervan in een context van duurzame ontwikkeling.
In het kader van de coördinatie van het federale beleid inzake duurzame ontwikkeling is het federaal planbureau belast met de tweejaarlijkse uitwerking van het Federaal Rapport inzake duurzame ontwikkeling. Sinds 1998 wordt deze opdracht uitgevoerd door de Task force duurzame ontwikkeling (TFDO).

Het federaal rapport inzake duurzame ontwikkeling heeft een zeer ruim onderzoeksgebied. Het moet meer bepaald het volgende bevatten:
- een beschrijving, een analyse en een evaluatie van het federale beleid dat gevolgd is inzake duurzame ontwikkeling,
- een beschrijving, een analyse en een evaluatie van de huidige situatie in België ten aanzien van de ontwikkelingen op internationaal niveau,
- een beschrijving van de te verwachten ontwikkelingstrends bij ongewijzigd beleid en/of bij voortzetting van een bepaald beleid. Dat laatste deel over de toekomst stelt de federale overheid en het maatschappelijk middenveld in staat om te beslissen welke maatregelen het best zijn om de vastgelegde doelstellingen, zoals die van de federale beleidsvisie op lange termijn inzake duurzame ontwikkeling, te bereiken.

Het dient dus als basis voor overleg voor de werkzaamheden van de ICDO als die een nieuw voorontwerp voor het federaal plan inzake duurzame ontwikkeling uitwerkt.

De Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling

De Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling (FRDO) is in de eerste plaats een adviesorgaan. Het vervangt de Nationale Raad voor duurzame ontwikkeling die opgericht is na de conferentie van de Verenigde Naties over milieu en ontwikkeling in Rio de Janeiro in 1992. Hij bestaat uit vertegenwoordigers van diverse sociale groepen:
- organisaties die actief zijn op het vlak van leefmilieu,
- organisaties voor ontwikkelingssamenwerking,
- organisaties van consumenten, werknemers en werkgevers,
- jongerenorganisaties en
- personen uit de academische wereld.

De vertegenwoordigers van de federale regering, de gemeenschappen en de gewesten alsook van de raden die bevoegd zijn voor milieukwesties en sociaaleconomische aangelegenheden zijn leden zonder stemrecht.

De Raad heeft als voornaamste opdracht het uitbrengen van adviezen, ofwel op eigen initiatief, ofwel op verzoek van de Ministers of de vertegenwoordigers van de Kamer van Volksvertegenwoordigers of de Senaat. Die adviezen kunnen betrekking hebben op alle maatregelen op het vlak van duurzame ontwikkeling die getroffen zijn of overwogen worden door de federale overheid.

Volgens de wet van 1997 moet de Raad een advies uitbrengen over het voorontwerp voor het federaal plan inzake duurzame ontwikkeling dat opgesteld wordt door de Interdepartementale Commissie duurzame ontwikkeling.

De FRDO speelt ook een rol als forum door het publieke debat over duurzame ontwikkeling aan te moedigen en door zoveel mogelijk stakeholders en burgers te betrekken.

Het Federaal Instituut voor Duurzame Ontwikkeling

Het Federaal Instituut voor Duurzame ontwikkeling (FIDO), dat onder de voogdij van de Kanselarij van de Eerste Minister staat, heeft de doelstellingen van de Programmatorische Overheidsdienst voor Duurzame Ontwikkeling (PODDO) overgenomen.

Zijn voornaamste opdracht blijft onveranderd : “alle actoren helpen te handelen voor een duurzame ontwikkeling die is gericht op de noden van de huidige en toekomstige generaties”.

De uitwerking van de langetermijnvisie voor de duurzame ontwikkeling werd toevertrouwd aan het FIDO.