De federale overheid kreeg de wettelijke opdracht een federale beleidsvisie  uit te werken voor duurzame ontwikkeling op lange termijn (tegen 2050).
Deze beleidsvisie van de Federale Staat omvat :
• beleidsdoelstellingen tegen 2050 ;
• tussentijdse doelstellingen per decennium ;
• en indicatoren om het behalen van deze doelstellingen op te volgen.
Deze doelstellingen en indicatoren moeten in lijn zijn met de verbintenissen die België aanging op internationaal en Europees niveau.

Alle partijen betrokken bij de wet van 5 mei 1997 inzake de coordinatie van het federale beleid voor duurzame ontwikkeling, hebben ook bijgedragen aan deze langetermijnvisie. Het gaat om de Interdepartementale Commissie voor Duurzame Ontwikkeling (ICDO), de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling (FRDO) en de Task Force Duurzame Ontwikkeling van het Planbureau (TFDO). Tal van experts uit alle federale overheidsdiensten en programmatorische overheidsdiensten zijn bij dit proces betrokken. Ook de burgermaatschappij en het Parlement werden geraadpleegd vooraleer de definitieve tekst tot stand kwam.

De regering keurde de langetermijnvisie inzake duurzame ontwikkeling van de Federale Staat goed op 17 mei 2013. Dit beleidsdocument werd met een brochure aan het grote publiek voorgesteld .


De voorgestelde doelstellingen moeten ons land naar de gewenste stand van zaken brengen op het vlak van duurzame ontwikkeling  tegen 2050. 56 doelstellingen werden onderverdeeld in 4 grote thema’s :
• een samenleving die sociale cohesie bevordert (gezondheid, sociale cohesie en armoedebestrijding, tewerkstelling) ;
• een samenleving die haar economie aanpast aan de economische, sociale en ecologische uitdagingen (consumptie- en productiepatronen, voeding, energie, mobiliteit en transport) ;
• een samenleving die haar milieu beschermt (klimaatverandering, natuurlijke hulpbronnen, binnen- en buitenlucht, biodiversiteit) ;
• een samenleving die wordt ondersteund door een federale overheid die haar maatschappelijke rol opneemt (overheid, overheidsfinanciën, wetenschapsbeleid, ontwikkelingssamenwerking).

Voor elke doelstelling worden één of meerdere indicatoren voorgesteld en vastgelegd. Deze indicatoren bestaan al of worden uitgewerkt. Ze zijn rechtstreeks gekoppeld aan de doelstelling of maken het mogelijk om de gewenste stand van zaken deels op te volgen.

De federale plannen inzake duurzame ontwikkeling, die om de 5 jaar worden opgesteld, bevatten de concrete maatregelen en acties van de federale overheid om de doelstellingen van deze beleidsvisie te behalen en zo dichter bij de gewenste toestand in het jaar 2050 te komen.