De ICDO (Interdepartementale Commissie Duurzame Ontwikkeling) is belast met het opstellen van acties en maatregelen om tot een duurzame samenleving te komen. Hiervoor baseert ze zich op de langetermijnvisie en het Federaal Rapport inzake Duurzame Ontwikkeling van de Taskforce Duurzame Ontwikkeling van het Federaal Planbureau. Deze acties vormen het Federaal Plan voor Duurzame Ontwikkeling (FPDO).

Het plan wordt om de vijf jaar opgemaakt, en moet concrete samenwerkingsacties tussen de federale overheidsinstellingen bevatten. Die acties moeten gerealiseerd worden tegen het verlopen van het vijf-jarenplan zodat ook de doelstellingen in de langetermijnvisie behaald worden. De grote lijnen van de inhoud van het plan worden wettelijk vastgelegd.
Het plan moet onder meer het volgende bevatten :
• acties voor interdepartementale samenwerking met het oog op het nakomen van de internationale en Europese verbintenissen (Rio+20 e.a.) en het realiseren van de doelstellingen in de langetermijnvisie,
• richtlijnen aan de federale overheidsdiensten,
• een opvolgingsmechanisme voor de uitvoering van het plan.

Het opstellen van het Federaal Plan voor Duurzame Ontwikkeling verloopt in 3 fasen :

1. Experten uit verschillende federale administraties, verzameld binnen de werkgroep “federale strategie” van de ICDO, stellen het voorontwerp van het Federaal plan voor duurzame ontwikkeling op. Deze tekst bevat een eerste voorstel van maatregelen en acties die de federale overheidsdiensten moeten uitvoeren.

2. Dit voorontwerp wordt ter consultatie aan het publiek voorgelegd. De Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling (FRDO) is verplicht om een advies op te stellen over het voorontwerp. De ICDO verwerkt alle opmerkingen en past de tekst aan waar nodig. Op het einde van deze fase spreken we van het ontwerp van het Federaal plan voor duurzame ontwikkeling dat aan de federale regering wordt overgemaakt.

3. Uiteindelijk beslist de federale regering over het ontwerp. Zij kan de tekst wijzigen of bijsturen alvorens definitief goed te keuren. Na deze goedkeuring door de federale regering wordt de tekst van het Federaal plan voor duurzame ontwikkeling als definitief beschouwd.

Sinds de goedkeuring van de wet van 1997 werden twee federale plannen voor duurzame ontwikkeling opgesteld, uitgevoerd en geëvalueerd: het FPDO 2000-2004 en het FPDO 2004-2008. Dit laatste plan werd verlengd tot op vandaag.

De procedure om plannen op te stellen werd grondig herzien tijdens de legislatuur 2009-2014.

De plannen zijn het belangrijkste instrument geworden voor de uitvoering van de Federale beleidsvisie op lange termijn inzake duurzame ontwikkeling, goedgekeurd door de regering in 2013.

Bovendien moet elk nieuw federaal plan voor duurzame ontwikkeling vastgelegd worden binnen de twaalf maanden na de aanstelling van een nieuwe regering en Kamer van volksvertegenwoordigers.