De federale overheid is wettelijk belast met het uitwerken van een federale beleidsvisie inzake duurzame ontwikkeling op lange termijn (tegen 2050).
Deze beleidsvisie van de Federale Staat omvat :
• beleidsdoelstellingen tegen 2050 ;
• tussentijdse doelstellingen per decennium ;
• en indicatoren om het halen van deze doelstellingen op te volgen.
Deze doelstellingen en indicatoren moeten met name beantwoorden aan de verbintenissen die België heeft aangegaan op internationaal en Europees niveau.

Alle actoren die meegewerkt hebben aan de wet betreffende de coördinatie van het federale beleid inzake duurzame ontwikkeling van 5 mei 1997 hebben bijgedragen tot het bepalen van deze langetermijnvisie. Het gaat om de Interdepartementale Commissie voor Duurzame Ontwikkeling (ICDO), de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling (FRDO) en de Task Force Duurzame Ontwikkeling van het Planbureau (TFDO). Tal van experts uit alle federale overheidsdiensten en programmatorische overheidsdiensten zijn bij dit proces betrokken. Ook de burgermaatschappij en het Parlement werden geraadpleegd vooraleer de definitieve tekst tot stand kwam.

De langetermijnvisie inzake duurzame ontwikkeling van de Federale Staat werd goedgekeurd door de regering op 17 mei 2013. Aan de hand van een brochure wordt dit beleidsdocument voorgesteld aan het grote publiek.

De voorgestelde doelstellingen trachten de gewenste stand van zaken voor ons land op het vlak van duurzame ontwikkeling te bereiken tegen 2050. 56 doelstellingen werden onderverdeeld in 4 grote thema’s :
• een samenleving die sociale cohesie bevordert (gezondheid, sociale cohesie en armoedebestrijding, tewerkstelling) ;
• een samenleving die haar economie aanpast aan de economische, sociale en ecologische uitdagingen (consumptie- en productiepatronen, voeding, energie, mobiliteit en transport) ;
• een samenleving die haar milieu beschermt (klimaatverandering, natuurlijke hulpbronnen, binnen- en buitenlucht, biodiversiteit) ;
• een samenleving die wordt ondersteund door een federale overheid die haar maatschappelijke verantwoordelijkheid opneemt (overheid, overheidsfinanciën, wetenschapsbeleid, ontwikkelingssamenwerking).

Voor elke doelstelling worden een of meerdere indicatoren voorgesteld en bepaald. Ofwel bestaan ze reeds ofwel moeten ze nog worden uitgewerkt. Ze zijn rechtstreeks gekoppeld aan de doelstelling of maken het mogelijk om de gewenste stand van zaken deels af te bakenen.

De federale plannen inzake duurzame ontwikkeling, die om de 5 jaar worden opgesteld, bevatten de concrete maatregelen en acties die worden opgezet en uitgevoerd door de federale overheid om de doelstellingen van deze beleidsvisie te halen en zo de gewenste stand van zaken te benaderen tegen 2050.