De wet van 1997 stippelt het federale beleid inzake duurzame ontwikkeling uit en richt de nodige coördinerende organen en instrumenten op. De federale plannen voor duurzame ontwikkeling zijn belangrijke instrumenten om het milieu in de sectorale beleidslijnen van de overheid te integreren. Streefdoel hierbij is dat het milieubeleid en de milieuacties die op federaal niveau worden gevoerd rekening houden met de sociale en economische aspecten.

In 2010 werd de wet van 1997 gewijzigd om een langetermijnvisie voor duurzame ontwikkeling op te stellen.

Die visie is het resultaat van de bijdragen van alle federale actoren inzake duurzame ontwikkeling (ICDO, FRDO, Task Force van het Planbureau, FIDO) en van de raadpleging van het maatschappelijk middenveld en het Parlement.  

Tijdens deze oefening heeft de federale regering rekening gehouden met maatschappelijke veranderingen (mondialisering, economische crisis, technologische vooruitgang, klimaatverandering, demografische en sociale evoluties,…). Het transversale karakter van de problemen en uitdagingen die voortvloeien uit de nieuwe maatschappelijke realiteit vereist de mobilisatie van alle federale beleidsmakers (en zelfs van alle bevoegdheidsniveaus).

De federale actoren inzake duurzame ontwikkeling willen een geïntegreerde en coherente aanpak om visies en beleidslijnen te bepalen die verder gaan dan één legislatuur. Dat is de bedoeling van de federale beleidsvisie inzake duurzame ontwikkeling tegen 2050

In september 2015 werden de Sustainable Development Goals (SDG's) aangenomen door de Algemene Vergadering van de VN. De 17 SDG's moeten de mensheid bevrijden van armoede en de planeet terug op de koers richting duurzaamheid zetten. Deze doelen, die één en ondeelbaar zijn, reflecteren de drie dimensies van duurzame ontwikkeling: het economische, het sociale en het ecologische aspect. Ze worden onderverdeeld in vijf grote thema’s: mens, planeet, welvaart, vrede en partnerschap. De hele FOD Volksgezondheid is betrokken bij de uitvoering van deze Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen, zoals blijkt uit de tabel hieronder.