We gebruiken steeds meer energie voor huishoudtoestellen. Om het milieu te sparen, klimaatverandering tegen te gaan en uw energiefactuur te verlagen wil de overheid energiezuinige huishoudtoestellen promoten. Dit zorgt er ook voor dat de energiebevoorrading niet in het gedrang komt en dat er minder uitstoot is van smog en fijn stof van elektriciteitscentrales en schoorstenen.

Heel wat van die toestellen werken ook gedeeltelijk of zelfs uitsluitend op batterijen. Batterijen bevatten zware metalen. In de rubriek “batterijen” leest u wat u kunt doen om nadelige effecten te vermijden op de gezondheid van de mens en het milieu.

Europa heeft reeds enkele eisen verwoord en een energielabel ingevoerd. Meer uitleg hierover vindt u in de rubriek “Wettelijke verplichtingen”.

Maar u kan als consument ook reeds uw steentje bijdragen. De rubriek “Wat kan u doen ?” geeft al enkele nuttige tips.