Achter de term « onderhoudsproducten » schuilt in werkelijkheid een zeer grote verscheidenheid aan producten, zoals detergenten, luchtverversers, boenwas voor parketvloeren of het koetswerk van auto’s en nog tal van andere.

Het gaat in alle gevallen om mengsels van chemische stoffen. De onderhoudsproducten die op de markt te koop worden aangeboden en beschikbaar zijn voor het grote publiek zijn producten die zeer goed omkaderd zijn door de federale en Europese overheid. De verschillende chemische stoffen waaruit ze zijn samengesteld zijn gereglementeerd door de Europese verordeningen REACH-CLP.

Dat deze producten vrij beschikbaar zijn, komt doordat ze, met de huidige kennis waarover men beschikt, geen grote risico’s vormen voor de gezondheid of het milieu, op voorwaarde dat ze correct en volgens de voorschriften vermeld op het etiket worden gebruikt!

Men moet dus goed opletten bij het gebruik van deze producten:
• Hou u steeds aan de veiligheidsvoorschriften.
• Hou deze producten altijd buiten het bereik van kinderen.
• Draag de vermelde beschermende uitrusting (handschoenen, bril, masker,…).
• Let erop dat u het product correct doseert !
Een grotere dosis is niet efficiënter en is soms zelfs gevaarlijk.
Bij gebruik van een kleinere dosis zult u eventueel moeten herbeginnen, wat een extra risico meebrengt voor uw gezondheid of een grotere, volkomen onnodige impact op het milieu.
• Gebruik de gepaste middelen: het is niet nodig om een kraan te ontkalken met geconcentreerd zuur of een wasmachine te laten draaien om slechts een T-shirt op te frissen.
• Meng de producten niet met elkaar : er kunnen chemisch reacties optreden, hevige explosieve reacties tussen de zuren en de basen, maar ook soms niet zichtbare reacties waarbij toxische verbindingen worden uitgestoten.

Tot slot willen we erop wijzen dat de wetenschappelijke kennis evolueert. Van sommige stoffen of producten die vroeger als onschadelijk werden beschouwd, is nu bewezen dat ze gevaarlijk zijn. Het voorzorgsprincipe geldt dus ook thuis, wees voorzichtig, hou rekening met het milieu en met uw gezondheid: raadpleeg www.goedgewassen.be en www.ecolabel.be.

Het merendeel van de onderhoudsproducten zijn detergenten.

Sinds 2011, bestaat er een sectoraal akkoord over detergenten bedoeld om het aandeel milieuvriendelijkere detergenten op de Belgische markt te verhogen.

Daar deze producten op zeer ruime schaal worden gebruikt en omwille van hun gevolgen voor het milieu, voldoen deze producten aan specifieke bijkomende vereisten in termen van :
• impact op het aquatisch milieu ;
• etikettering om de consumenten beter te informeren.

Volgens de Europese REACH-verordening, kunnen deze mengsels van stoffen geklasseerd worden als gevaarlijk en/of biociden bevatten (bijv.: eau de javel).