De Federale Milieu-Inspectie van het Directoraat-generaal Leefmilieu is aangewezen om de inbreuken op de federale milieuwetgeving en -normen op te sporen en vast te stellen.

De bevoegdheden hiervoor worden bepaald door de Wet van 21 december 1998 betreffende de productnormen ter bevordering van duurzame productie- en consumptiepatronen en ter bescherming van het leefmilieu, de volksgezondheid en de werknemers (hierna afgekort als: de Wet Productnormen).

Algemeen kader

De opdracht van de Federale Milieu-Inspectie is het controleren van de naleving door ondernemingen en particulieren van de wettelijke regelingen over het op de markt brengen en in een enkel geval het gebruik van producten.

Het doel van deze controle is de potentieel schadelijke gevolgen die deze producten voor de menselijke gezondheid en/of het leefmilieu kunnen hebben, te vermijden door sanctionerend op te treden.

De rechtsgrond hiervoor is artikel 15 van de Wet Productnormen en artikel 1 van het Koninklijk Besluit van 16 november 2000 tot aanduiding van de ambtenaren van de Dienst voor het Leefmilieu die belast zijn met toezichtsopdrachten.

De domeinen waarop de Wet Productnormen van toepassing is, worden in belangrijke mate bepaald en ingevuld door verschillende Europese Richtlijnen en Verordeningen die minstens betrekking hebben op dezelfde materie, namelijk het op de markt brengen van producten met potentieel schadelijke gevolgen voor de menselijke gezondheid en/of het leefmilieu.

Deze domeinen kunnen worden onderverdeeld in een chemisch luik, dat het leeuwenaandeel vormt, en een fysisch luik, dat zich ook aan het uitbreiden is.

Om haar inspectieactiviteiten op het terrein uit te oefenen kan de Federale Milieu-Inspectie beroep doen op 7 inspecteurs en 7 technisch deskundigen.

Met betrekking tot welke domeinen heeft de Federale Milieu-Inspectie nu precies bevoegdheid, welke mogelijkheden heeft ze om op te treden en wanneer zal ze optreden? Het antwoord op deze vragen vindt u in de volgende rubrieken:
• Controledomeinen
• Vervolgingen en sancties
• Soorten inspecties