Het Verdrag van Aarhus

Iedereen heeft recht op milieu-informatie, het recht om betrokken te worden bij de besluitvorming inzake milieu en recht op beroep in milieuaangelegenheden. Dit is in het kort de inhoud van het Verdrag van Aarhus. Deze basistekst helpt de burger om meer vertrouwen te hebben in de instellingen en, meer algemeen, in hun democratisch functioneren. Door de burger een stem te verlenen in de milieudebatten, komt het Verdrag tegemoet aan de eisen van transparantie en betrokkenheid, die staan voor een goed overheidsbeleid.


Nieuws

    
  • Geen lopende openbare raadplegingen
  • Resultaten van recente openbare raadplegingen: 

- 01/02/2021: De toepassing van het Verdrag van Aarhus in België: raadpleeg de nieuwe rapporten en de ontvangen opmerkingen tijdens de openbare raadpleging

  • ​14/09/2020: Het Verdrag van Aarhus en de Covid-19-pandemie

Het toezichtcomité voor de naleving van de bepalingen van het Verdrag over toegang tot informatie, inspraak in besluitvorming en toegang tot de rechter inzake milieuaangelegenheden (Verdrag van Aarhus) heeft een verklaring aangenomen over de toepassing van het Verdrag van Aarhus zowel tijdens de Covid-19-pandemie als in de fase van economisch herstel daarna.

In die verklaring stelt het toezichtcomité dat zelfs in een crisis als de Covid-19-pandemie en de fase van economisch herstel die erop volgt de bindende rechten van het Verdrag niet mogen worden ingeperkt of beknot. Het comité is verheugd dat enkele landen tijdens de Covid-19-pandemie op een constructieve manier op zoek gingen naar middelen die de vereisten van het Verdrag respecteren.

Voor meer informatie verwijzen we naar de verklaring van het comité en het persbericht gepubliceerd door de VN/ECE (Economische Commissie voor Europa van de Verenigde Naties); enkel beschikbaar in het Engels. 


Eén verdrag, drie democratische hefbomen

Het Verdrag van Aarhus verleent burgers en verenigingen die de burgers vertegenwoordigen drie essentiële rechten:

Bovendien behandelt het Verdrag op een specifieke manier twee belangrijke punten inzake transparantie:

Het Verdrag van Aarhus in België

Het Verdrag van Aarhus werd op 25 juni 1998 door de Economische Commissie voor Europa van de Verenigde Naties (UNECE) goedgekeurd. De Europese Gemeenschap ratificeerde het Verdrag op 30 oktober 2001 en heeft de bepalingen overgenomen in Europese wetteksten (zie Toepassing in de EU). Sinds 21 april 2003 is het Verdrag ook van kracht in België. Zowel de federale overheid als de gewesten hebben de bepalingen van het Verdrag opgenomen in hun wetgeving, elk voor hun bevoegdheid (zie Toepassing in België):

België moet om de drie jaar een rapport opstellen over de uitvoering van het Verdrag, dat telkens ter consultatie aan het publiek wordt voorgelegd.

Meer info: