Het Verdrag van Aarhus

Iedereen heeft recht op milieu-informatie, het recht om betrokken te worden bij de besluitvorming inzake milieu en recht op beroep in milieuaangelegenheden. Dit is in het kort de inhoud van het Verdrag van Aarhus. Deze basistekst helpt de burger om meer vertrouwen te hebben in de instellingen en, meer algemeen, in hun democratisch functioneren. Door de burger een stem te verlenen in de milieudebatten, komt het Verdrag tegemoet aan de eisen van transparantie en betrokkenheid, die staan voor een goed overheidsbeleid.


Nieuws

Komende openbare raadpleging:

 

Lopende openbare raadplegingen:

 

Afgelopen raadplegingen​


Eén verdrag, drie democratische hefbomen

Het Verdrag van Aarhus verleent burgers en verenigingen die de burgers vertegenwoordigen drie essentiële rechten:

Bovendien behandelt het Verdrag op een specifieke manier twee belangrijke punten inzake transparantie:

Het Verdrag van Aarhus in België

Het Verdrag van Aarhus werd op 25 juni 1998 door de Economische Commissie voor Europa van de Verenigde Naties (UNECE) goedgekeurd. De Europese Gemeenschap ratificeerde het Verdrag op 30 oktober 2001 en heeft de bepalingen overgenomen in Europese wetteksten (zie Toepassing in de EU). Sinds 21 april 2003 is het Verdrag ook van kracht in België. Zowel de federale overheid als de gewesten hebben de bepalingen van het Verdrag opgenomen in hun wetgeving, elk voor hun bevoegdheid (zie Toepassing in België):

België moet om de drie jaar een rapport opstellen over de uitvoering van het Verdrag, dat telkens ter consultatie aan het publiek wordt voorgelegd.

Meer info: