Streven naar een schone, gezonde, veilige en productieve zee met een rijke diverse biodiversiteit en met een duurzaam gebruik van de mariene ruimte betekent ook werken op lange termijn.

• De Wet van 20 januari 1999 tot bescherming van het mariene milieu in de zeegebieden onder de rechtsbevoegdheid van België, beter gekend als de Wet Marien Milieu of MMM-wet, biedt het juridisch kader om het Belgische deel van de Noordzee te behoeden voor mariene verontreiniging en om aan natuurbehoud, -herstel en -ontwikkeling te kunnen doen. Een aantal bepalingen is bovendien van toepassing buiten het Belgische deel van de Noordzee, op Belgische onderdanen en schepen.
In deze belangrijke wet worden de algemene beginselen van milieurecht opgesomd:
 het preventiebeginsel: beter voorkomen dan genezen;
 het voorzorgsbeginsel: voorzorgsmaatregelen moeten worden genomen wanneer er redenen zijn om bezorgd te zijn over verontreiniging;
 het beginsel van duurzaam beheer: de menselijke activiteiten moeten op zodanige wijze worden beheerd dat het mariene ecosysteem verder in staat is om het gebruik van de zee blijvend te verzekeren;
 het beginsel “de vervuiler betaalt”: de kosten voor de maatregelen ter voorkoming en bestrijding van verontreiniging zijn voor rekening van de vervuiler;
 het herstelbeginsel: bij schade of milieuverstoring moet het mariene milieu, in de mate van het mogelijke, in de oorspronkelijke toestand worden hersteld;
 het beginsel van objectieve aansprakelijkheid: bij elke schade of milieuverstoring van de zeegebieden ten gevolge van een ongeval of een inbreuk op de wetgeving, is diegene die de schade of milieuverstoring heeft veroorzaakt, verplicht deze te herstellen, zelfs al heeft hij geen fout begaan.

• De politieke prioriteiten van het mariene milieubeleid worden uiteraard bepaald door de bevoegde minister of staatssecretaris. In de beleidsnota worden de grote principes van het regeerakkoord verder vormgegeven en worden de grote strategische lijnen van het beleid uitgetekend.

• Het mariene milieubeleid wordt sterk internationaal bepaald, vooral door de Europese Unie. Werken in een internationaal kader is daarom een constante in de werking van de dienst Marien Milieu. Dit betekent enerzijds aan dit internationale beleid vormgeven door binnen de internationale fora actief te zijn en anderzijds internationale akkoorden en afspraken (EU-regelgeving) uitvoeren.

• Een marien milieubeleid voeren betekent de menselijke activiteiten op zee duurzaam beheren: welke activiteiten zijn al dan niet mogelijk en wat zijn de randvoorwaarden?

• Een marien milieubeleid voeren betekent ook coördinatie, op de eerste plaats met andere federale en gewestelijke instellingen in België. Daarom werkt de dienst Marien Milieu bilateraal of door middel van overleg- en adviesstructuren met andere federale of gewestelijke administraties samen om het mariene milieubeleid uit te voeren.