Walvisachtigen zijn momenteel aan heel wat bedreigingen blootgesteld. Algemeen genomen treffen die bedreigingen zowel de grote als de kleine walvisachtigen. De historische bedreigingen bestaan al lange tijd en de effecten ervan zijn relatief gekend. Niettemin moet worden vastgesteld dat er recentelijk ook nieuwe bedreigingen opgedoken zijn (bijvoorbeeld de vervuiling door afval op zee) en dat de gevolgen daarvan voor de populaties walvisachtigen nog altijd weinig bestudeerd zijn.

Walvisachtigen worden dus tegelijkertijd met verschillende bedreigingen geconfronteerd. Als een walvisachtige bijvoorbeeld een vergiftiging overleeft die veroorzaakt is door chemische stoffen, zal zijn immuunsysteem zwaar aangetast zijn. Uiteindelijk zal hij wellicht sterven door ziekte of stranden. De opeenstapeling en de synergie van die bedreigingen zijn zeer zorgwekkend, maar dit is nog altijd moeilijk te bestuderen.

Verschillende wetenschappelijke comités en verenigingen bestuderen zeezoogdieren en meer bepaald de gevolgen van de veranderingen in het aardsysteem, en de andere bedreigingen die op hun toekomst wegen.

Op Belgisch niveau zijn er verschillende programma’s rond walvisachtigen die onder de bevoegdheid van het wetenschapsbeleid en het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen (KBIN) vallen en die de academische wereld bij het thema betrekken.

Op Europees niveau verenigt de European Cetacean Society Europese onderzoekers ter zake. Die vereniging organiseert jaarlijks een conferentie – de laatste vond plaats in Luik, van 5 tot 10 april 2014.

Algemeen genomen maken we een onderscheid tussen:
historische bedreigingen zoals jacht, bijvangsten en botsingen met boten
nieuwe bedreigingen zoals vervuiling, de opwarming van de aarde, opduikende ziekten, …