Tussen 2010 en 2019 waren er in België jaarlijks gemiddeld meer dan 3 miljoen contacten met een spoedgevallendienst in België. Via de Minimale Ziekenhuisgegevens (MZG) beschikt de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van Voedselketen en Leefmilieu over een hele reeks cijfermateriaal hieromtrent. Dit rapport gaat dieper in op dit cijfermateriaal waarin we trachten een aantal evoluties weer te geven en voorzichtige conclusies te trekken.

U kan de publicatie op verschillende wijzen consulteren:

Hier kan u eerder verschenen rapporten raadplegen.

 

 

Contact information

FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
Directoraat-generaal Gezondheidszorg
Dienst Data en Beleidsinformatie

adhoc_admDM@health.fgov.be