SEA Banner

Deze veelheid aan informatie wordt onderzocht door de bevoegde overheidsinstanties die een beslissing nemen en de informatie opvolgen. Zij zullen met name een verklaring opstellen waarin wordt samengevat op welke manier het goedgekeurde eindontwerp al dan niet rekening houdt met de meningen van het publiek over het rapport. Verder zal de auteur van het plan of programma ook de maatregelen moeten vastleggen om de aanzienlijke effecten op te volgen die bij de uitvoering van het plan of het programma vastgesteld zouden zijn.

Als het milieueffectenrapport eenmaal is ingediend en de bevoegde overheidsinstantie een standpunt heeft ingenomen moet de beslissing, d.w.z. de uiteindelijke goedkeuring van het plan of het programma door de overheid, aan het publiek worden bekendgemaakt (evenals aan de administratieve instanties die bij het proces betrokken waren).

Ten slotte zal degene die het plan of het programma heeft opgesteld de concrete gevolgen ervan voor het milieu moeten opvolgen.