Op basis van de tijdens de pandemie opgedane expertise en de bestaande wetten, heeft de FOD Volksgezondheid een algemeen en transversaal wetsontwerp voorbereid dat de basis legt voor een ambitieus beleid inzake de kwaliteit van de binnenlucht: de wet van 6 november 2022 betreffende de verbetering van de binnenluchtkwaliteit in gesloten plaatsen die publiek toegankelijk zijn.

In het kader van de bestrijding van de pandemie voerden de overheden een reeks maatregelen in voor publiek toegankelijke, gesloten ruimten. Verscheidene maatregels dragen bij tot een doeltreffende ventilatie en luchtzuivering om het risico van overdracht van virussen via aerosolen te verminderen.

Tegelijk met de voorbereiding van de nieuwe wet, werden bij ministerieel besluit normen voor luchtzuiveringssystemen en CO2-meters vastgelegd.

Deze wetgeving werd vastgesteld in het kader van reeds van kracht zijnde wettelijke bepalingen en op basis van de aanbevelingen voor de praktische implementatie en bewaking van ventilatie en binnenluchtkwaliteit geformuleerd door de Task Force Ventilatie.

Wet over de binnenluchtkwaliteit

De wet betreffende de verbetering van de binnenluchtkwaliteit in gesloten plaatsen die publiek toegankelijk zijn wordt van kracht op 11 december 2022.

Deze wet stelt het kader vast, dat via koninklijke besluiten verder uitgewerkt zal worden. De toepassing van de wet legt dus geen rechtstreekse verplichtingen op voor de betrokken sectoren. De concrete verplichtingen en de uitvoeringsmodaliteiten zullen de komende maanden worden bepaald.

Die informatie zal, van zodra beschikbaar, op deze webpagina worden geconsolideerd.

De wet heeft tot doel de verspreiding van virussen via de lucht te beperken. Op die manier kunnen ziektes die via de lucht worden overgedragen, zoals griep, tuberculose of verkoudheden, worden voorkomen. Bovendien kunnen ventilatie en luchtzuiveringssystemen de accumulatie van verontreinigende stoffen in de binnenlucht, zoals fijn stof en gasvormige luchtverontreinigende stoffen, voorkomen.

Deze wet is dus een belangrijk instrument om de bescherming van de volksgezondheid te waarborgen en ons te beschermen tegen toekomstige pandemieën met respiratoire symptomen.

De tekst van de toelichting van de doelstellingen en de wet bevatten:

 
HELPDESK
 
Heeft u meer informatie nodig?
Neem dan contact op met indoor-air-quality@health.fgov.be