Dankzij de expertise die werd opgedaan tijdens de COVID-19-pandemie en het groeiende bewustzijn van het belang van een goede binnenluchtkwaliteit voor de gezondheid, wordt in België een ambitieus beleid ingevoerd dat is gebaseerd op een generieke en transversale wet: de wet van 6 november 2022 betreffende de verbetering van de binnenluchtkwaliteit in gesloten plaatsen die publiek toegankelijk zijn (kan hier worden gedownload).

 

DE ALGEMENE PRINCIPES VAN DE WET BETREFFENDE DE BINNENLUCHTKWALITEIT

BETROKKEN PLAATSEN

De wet heeft als doel de binnenluchtkwaliteit in alle gesloten plaatsen die voor het publiek toegankelijk zijn te verbeteren, t.t.z. alle door deuren of muren gesloten lokalen die voorzien van een plafond of een vloer die niet beperkt zijn tot de familiale of louter professionele sfeer.

Uw woning en vergaderruimtes op kantoor vallen m.a.w. bv. niet onder deze wet.

ALGEMENE DOELSTELLINGEN

De wet heeft 4 algemene doelstellingen:

 1. In de wet zijn indicatieve en niet-bindende referentieniveaus voor een goede luchtkwaliteit vastgelegd. De wet verplicht de verantwoordelijken voor de gebouwen dus niet om binnenlucht van goede kwaliteit te leveren. Deze referenties kunnen worden gebruikt om de aanwezige luchtkwaliteit te evalueren.

 2. De wet moedigt de verantwoordelijken van de gebouwen aan om rekening te houden met de bestaande luchtkwaliteit in hun gebouwen en om deze te verbeteren:

  • door de binnenluchtkwaliteit te meten, bijvoorbeeld met een CO2-meter;
  • door het uitwerken van een risicoanalyse waarin de plaatsen en de daar plaatsvindende activiteiten worden beschreven en een inventarisatie wordt gemaakt van mogelijke bronnen van binnenluchtverontreiniging en van de aanwezige en gebruikte luchtbehandelingssystemen (ventilatie- en luchtzuiveringsapparatuur); en
  • door het uitwerken van een actieplan waarin de voorgenomen acties worden beschreven met het oog op de uitvoering van een aanpak, eventueel in fasen, om een binnenluchtkwaliteit te bereiken die overeenstemt met de referentieniveaus.
 3. De wet verzekert transparantie tegenover het publiek dat een etablissement bezoekt over de binnenluchtkwaliteit die ze mogen verwachten, door invoering van een certificerings- en labellingsysteem. Bijgevolg zal elke locatie een label krijgen dat moet worden geafficheerd. Via dit label zal het grote publiek worden geïnformeerd dat de binnenluchtkwaliteit in het gebouw wordt gemeten en gecontroleerd om eventuele negatieve gevolgen voor de gezondheid tot een minimum te beperken.

 4. De wet creëert een platform voor binnenluchtkwaliteit om de bestaande wetenschappelijke kennis uit te breiden, de beleidsvoerders te adviseren en het publiek te sensibiliseren via de samenwerking tussen de betrokken activiteitensectoren, de overheid, de fabrikanten en installateurs van ventilatie -en luchtzuiveringsapparatuur en de wetenschappelijke wereld.

U kan alle motiveringen van de wet in de memorie van toelichting terugvinden.
 

REFERENTIENIVEAUS

In de wet zijn twee referentieniveaus vastgelegd waardoor de binnenluchtkwaliteit kan worden geëvalueerd. Er is geen verplichting om die te halen, maar ze kunnen als doelstellingen door de verantwoordelijken van gebouwen worden gebruikt wanneer ze investeren in ventilatie- en luchtzuiveringsapparatuur:

Referentieniveau A:

 • de CO2-concentratie in de ruimte is lager dan 900 ppm (wat betekent dat de CO2-concentratie 0,09% van het volume van de lucht in kwestie vertegenwoordigt), of

 • er is een minimum ventilatie- of zuiveringsdebiet van 40 m3/u per aanwezige persoon, waarvan ten minste 25 m³/u per aanwezige persoon verse buitenlucht is.

Referentieniveau B:

 • de CO2-concentratie in de vertrekken is lager dan 1200 ppm  (wat betekent dat de CO2-concentratie 0,12% van het volume van de lucht in kwestie vertegenwoordigt), of

 • er is een minimum ventilatiedebiet van 25 m³/u per aanwezige persoon.

Hoe hoger de ventilatiesnelheden, hoe groter de luchtuitwisseling en dus hoe lager de concentraties van virussen en andere verontreinigende stoffen in de ruimte.
De meting van de CO2-concentratie in de lucht is een indicator voor de luchtverversing in de ruimte.
Deze referentieniveaus komen overeen met de normen inzake luchtkwaliteit van de Codex over het welzijn op het werk. Sommige locaties die onderworpen zijn aan de Codex moeten bijgevolg deze normen naleven.
 

VERPLICHTINGEN DIE WORDEN OPGELEGD DOOR DE WET BETREFFENDE DE BINNENLUCHTKWALITEIT

De wet betreffende de binnenluchtkwaliteit stelt het kader vast dat bij toepassing ervan geen rechtstreekse verplichtingen voor de betrokken sectoren oplegt. De wet moet via koninklijke besluiten worden uitgewerkt waarin de praktische modaliteiten betreffende deze verplichtingen zullen worden gedefinieerd.

Momenteel is er geen verplichting voor de uitbaters en de eigenaars van de gebouwen.

In de toekomst zal voor elke voor het publiek toegankelijke gesloten plaats:

 • een luchtkwaliteitsmeter gebruiken; 
 • een risicoanalyse en een actieplan ontwikkelen en beschikbaar stellen; 
 • ​een certificering aanvragen; 
 • zodra de certificatie is verkregen, het door de FOD toegekende label afficheren, en
 • de plaats blijven uitbaten met dezelfde of minstens gelijkwaardige toestellen als op het moment van het behalen van het label.

Deze pagina wordt geüpdatet zodra deze besluiten worden gepubliceerd.

De aanbevelingen die werden geformuleerd in het kader van de COVID-19-pandemie over ventilatie blijven door de overheid aanbevolen. U vindt ze hier terug.
 

DE ANDERE WETSBEPALINGEN NAAST DE WET BETREFFENDE DE BINNENLUCHTKWALITEIT

 • Alle firma's en organisaties die personeel tewerkstellen, moeten de Codex over het welzijn op het werk naleven waarin o.m.normen over de luchtkwaliteitop het vlak van CO2-concentratiedrempels en ventilatiedebieten bepaald zijn.
  Meer informatie: Codex over het welzijn op het werk 

 • De op de markt gebrachte producten moeten voldoen aan de gezondheids- en milieukwaliteitseisen die in het kader van de wetgeving over de productnormen kunnen worden bepaald. Op basis hiervan worden de eisen inzake luchtzuiveringstoestellen en CO2-meters  bepaald.
  Voor meer info: Wet betreffende de productnormen


Wilt u bijkomende informatie?