In het kader van de bestrijding van de pandemie voerden de overheden een reeks maatregelen in voor publiek toegankelijke, gesloten ruimten. Verscheidene maatregels dragen bij tot een doeltreffende ventilatie en luchtzuivering om het risico van overdracht van virussen via aerosolen te verminderen. Op basis van de tijdens de pandemie opgedane expertise en de bestaande wetten. heeft de FOD Volksgezondheid een algemeen en transversaal wetsontwerp voorbereid dat de basis legt voor een ambitieus beleid inzake de kwaliteit van de binnenlucht. Op vrijdag 8 juli 2022 heeft de Raad van Ministers deze tekst aangenomen. Deze kaderwet moet nog door het Parlement worden goedgekeurd. Pas na de stemming in het Parlement kan met de uitvoering ervan worden begonnen.

De relevante wetten zijn:

 
De Codex over het welzijn op het werk is van toepassing op alle ondernemingen en organisaties die personeel tewerkstellen. 
 
De codex stelt algemene en transversale luchtkwaliteitsnormen vast op twee niveaus:
  
Standaard niveau A

  • de CO2-concentratie in de lokalen is over het algemeen lager dan 900 ppm

Of

  • er is een minimum ventilatie- of zuiveringsdebiet van 40 m3/u per aanwezige persoon, waarvan ten minste 25 m³/u per aanwezige persoon verse buitenlucht is 

Standaard niveau B

  • de CO2-concentratie in de vertrekken is over het algemeen lager dan 1200 ppm

Of

  • er is een minimum ventilatiedebiet van 25 m³/u per aanwezige persoon. 

Hoe hoger het debiet, hoe lager de concentraties van virussen en andere verontreinigende stoffen in de ruimte. 
Deze drempelwaarden en debieten dienen als basis voor het opstellen van toekomstige wetgeving die moet zorgen voor transparantie inzake de binnenluchtkwaliteit.  
 
De wetgeving op de productnormen geeft de FOD de bevoegdheid om gezondheids- en milieukwaliteitseisen te bepalen voor producten die op de markt worden gebracht. 
 
In dit kader heeft de FOD normen vastgelegd voor luchtzuiveringssystemen  en voor CO2-meters.
 
De voorwaarden voor het in de handel brengen van luchtzuiveringssystemen worden voorlopig bij ministerieel besluit vastgesteld. Dit besluit werd verlengd tot 29 mei 2022.  
 
Een ander ministerieel besluit stelt de voorwaarden vast voor het in de handel brengen van CO2-meters. Dit is van kracht tot en met 30 september 2022. 
 
Deze twee besluiten beogen een zekere kwaliteit en doeltreffendheid voor de toestellen die op de markt komen,zodat ze de risico's op besmetting beperken.     
 
Op basis van de verschillende wetteksten werkt de FOD Volksgezondheid aan een algemene en transversale wet voor de normering van binnenluchtkwaliteit in alle gesloten, publiek toegankelijke ruimten.
 
HELPDESK
 
Heeft u meer informatie nodig?
Neem dan contact op met corona-ventilation@health.fgov.be.