Om het actieplan voor de verbetering van de kwaliteit van stages van artsen-specialisten in opleiding voort te zetten, legt de minister van Volksgezondheid vijf adviesvragen aan de Hoge raad van artsen-specialisten en van huisartsen voor. Ze zullen als leidraad dienen om toekomstige stappen van het actieplan te realiseren.

In de afgelopen jaren nam de FOD Volksgezondheid met de steun van de minister van Volksgezondheid verschillende initiatieven voor de kwaliteit van de stages van artsen-specialisten in opleiding (ASO):

 • de publicatie van een e-brochure voor ASO
 • de uitvoering van enquêtes over de kwaliteit van de stages bij ASO en stagemeesters
 • de publicatie van een rapport met de resultaten en algemene aanbevelingen over de kwaliteit van stages van ASO in België
 • de organisatie van een workshop en een taskforce met vertegenwoordigers van de sector om de resultaten en de algemene aanbevelingen te bespreken

Deze initiatieven hebben samen met de adviezen van de Hoge raad van artsen-specialisten en van huisartsen (Hoge raad) geleid tot een beter inzicht in de behoeften van de betrokkenen bij de opleiding. Nu geeft de minister de eerste aanzet voor de ontwikkeling en implementatie van:

 • een kwaliteitskader met normen en indicatoren voor kwaliteitsvolle stages
 • een kwaliteitsevaluatie- en monitoringssysteem, waarbij de feedback van zowel ASO als stagemeesters wordt meegenomen

Deze acties impliceren een hervorming van het huidige systeem voor de erkenning van de stagemeesters en de stagediensten, en dus ook reglementaire wijzigingen. Daarvoor is een advies nodig van de Hoge raad. Als volgende stap in het actieplan legt de minister vijf samenhangende adviesvragen, met uitgewerkte voorstellen aan de Hoge raad voor:

 1. een adviesvraag over de normen en indicatoren voor kwaliteitsvolle stages
 2. een adviesvraag over de rollen en verantwoordelijkheden van de verschillende opleidingsactoren in de specialistische geneeskunde en de nood aan ondersteuning
 3. een adviesvraag over de erkenningscriteria voor opleidingsactoren, criteria voor het behoud van de erkenning en criteria voor de professionele opleiding
 4. een adviesvraag over het kwaliteitsevaluatie en -monitoringssysteem van de stages van artsen-specialisten in opleiding
 5. een adviesvraag over de mogelijkheden van een platform met informatie over het opleidingsaanbod van erkende stagediensten

 We verwachten de adviezen van de Hoge raad voor de zomer van 2025. De volgende minister kan deze adviezen dan als leidraad gebruiken om de volgende stappen in het actieplan te concretiseren. Het gaat om de wijziging van de wetgeving en de gefaseerde implementatie van het systeem. Het zal onder meer nodig zijn om vragenlijsten op te maken en technische ontwikkelingen door te voeren.

Het actieplan benadrukt de betrokkenheid van alle belanghebbenden en de gezamenlijke inspanningen om de kwaliteit van de opleiding te verbeteren. Stapsgewijs werken we aan de versterking van de kwaliteit van de stages en een veilig en ondersteunend opleidingsklimaat voor ASO, de stagemeesters en de stageteams.