Op 22 maart 2018 riep de Europese Raad de Europese Commissie op om een voorstel voor een langetermijnstrategie inzake de reductie van de broeikasgasuitstoot in overeenstemming met de Overeenkomst van Parijs te presenteren in het eerste kwartaal van 2019.

Ondertussen stelde de Europese Commissie zelf reeds dat ze haar voorstel nog voor de klimaattop van Katowice in december van dit jaar wenst af te werken. De nieuwe strategie moet een duidelijke richting uitzetten voor het Europese klimaatbeleid op lange termijn.

De Green Growth Group (een informeel netwerk van lidstaten die pleiten voor een ambitieus Europees klimaatbeleid) publiceerde daarom in de marge van de Milieuraad van 25 juni een verklaring, waarin het belang van een ambitieuze langetermijnstrategie wordt onderstreept.

De ondertekenaars geven onder meer aan dat verschillende mogelijke trajecten voor het verminderen van de Europese broeikasgasuitstoot richting koolstofneutraliteit, in overeenstemming met de Overeenkomst van Parijs, onderzocht moeten worden. Meer specifiek wordt gevraagd om een scenario dat zich inschrijft in de doelstelling van een maximale gemiddelde opwarming van 1,5°C, en om een scenario waarin een netto-nul uitstoot wordt bereikt in de EU tegen 2050.

Daarnaast stelt de Green Growth Group ook dat er moet worden bekeken in hoeverre de huidige Europese doelstelling voor 2030, namelijk het terugdringen van de broeikasgasuitstoot met 40% ten opzichte 1990, consistent is met de verschillende onderzochte trajecten.

Ten slotte stelt de Green Growth Group eveneens dat de Europese Unie zou moeten overwegen om tijdens de klimaattop in Katowice aan te kondigen dat ze bereid is haar National Determined Contribution (NDC) tegen 2020 te updaten, op basis van een analyse van de impact van de Europese sectorale wetgeving op de broeikasgasuitstoot in de Unie.

Statement van de Green Growth Group (in het Engels)