België boekt vooruitgang en wordt aangehaald als voorbeeld voor zijn milieubeleid
De Europese Commissie heeft op 8 september 2022 haar derde rapport gepubliceerd over de wijze waarop de Europese milieuwetgeving en het Europese milieubeleid door de verschillende lidstaten worden geïmplementeerd. Uit het rapport blijkt dat België vooruitgang heeft geboekt.

Sinds het vorige EIR-rapport (2019) hebben de gewesten en de federale staat verdere vooruitgang geboekt op het vlak van de circulaire economie. België is een van de best presterende landen op het gebied van productiviteit van hulpbronnen, gebruik van secundaire grondstoffen en afvalbeheer. Zo werd in 2019 in België 54,7% van het huishoudelijk afval gerecycleerd (EU-gemiddelde 47,7%).
De EU merkt tevens de progressie op die gemaakt is op het vlak van de instandhouding van natuurgebieden, een van de belangrijkste uitdagingen opgenomen het rapport van 2019.

De Commissie legt eveneens de nadruk op maatregelen die zijn genomen met betrekking tot groene overheidsopdrachten, zoals het gebruik van milieu- en sociale criteria door federale en regionale overheden, en wijst op het doeltreffend gebruik van Europese fondsen en leningen. Het Nationaal plan voor herstel en veerkracht wordt door de Commissie bijzonder geprezen, evenals de regionale plannen, met name voor hun bepalingen inzake de renovatie van gebouwen, opkomende energietechnologieën en zachte mobiliteit en multimodaal vervoer.

Uitdagingen voor de toekomst

Het rapport wijst natuurlijk ook op uitdagingen en opportuniteiten voor de komende jaren, zoals de verbetering van het beheer van oppervlakte-, grond- en afvalwater, de verbetering van de beoordeling van overstromingsrisico's, de verduurzaming van de landbouw en de veehouderij, de verbetering van de luchtkwaliteit en de vermindering van de uitstoot van broeikasgassen, met name door de vervoerssector.
Wat is de EIR?

Om de twee jaar publiceert de Commissie de ‘Environmental Implementation Review’ (EIR): dit omvat enerzijds  een overzicht van moeilijkheden en uitdagingen die alle lidstaten gemeen hebben en anderzijds landenrapporten waarin de sterke en zwakke punten van elke lidstaat worden beoordeeld. Er worden ook prioritaire acties voorgesteld en aanbevelingen gedaan om de vastgestelde lacunes op een aantal thematische gebieden (circulaire economie en afvalbeheer, biodiversiteit, zero pollution, klimaatactie) aan te pakken. Deze aanbevelingen zijn toegespitst op financiering en governance.

Voor meer informatie, zie