De nieuwe BelRAI-webapplicatie en databank is vanaf nu beschikbaar op www.belrai.org. Via de applicatie kunnen zorgverleners op een gestandaardiseerde manier de graad van zelfredzaamheid of zorgbehoevendheid van patiënten bepalen en delen met andere zorgverleners.

De Belgische overheden werken al verschillende jaren samen met de zorgsector om de wetenschappelijke gevalideerde interRAI-instrumenten aan te passen aan de Belgische situatie, onder de noemer BelRAI. Omwille van het gebruik van internationale classificaties en coderingen  kunnen gegevens gedeeld worden tussen zorgdisciplines - en settings om de continuïteit van de zorg te ondersteunen.


Hoe werkt BelRAI?
BelRAI is gebaseerd op een geheel van gestructureerde observaties van zorgverleners. Dit gebeurt door middel van vragenlijsten. Deze observaties gaan over het medische, het fysieke en het sociale functioneren van de patiënt. Algoritmen doen op basis van deze gestructureerde informatie berekeningen over de zorgrisico’s, de zorgnoden en de sterkten en zwakten van de patiënt. De algoritmen geven ook aan wat de aandachtspunten zijn en laten de zorgverlener(s) toe een kwaliteitsvol zorgplan op te stellen.

BelRAI past zich aan in functie van de specifieke situatie waarin de patiënt zich bevindt en/of wordt verzorgd: de thuissituatie, het rust-of verzorgingstehuis, het ziekenhuis, de palliatieve zorg, de geestelijke gezondheidszorg, ...

Het BelRAI-systeem bestaat ook uit enkele vereenvoudigde vragenlijsten ("screeners") die in een beperkte tijd toelaten in te schatten of de patiënt al dan niet nood heeft aan een volledige BelRAI-beoordeling. Een algemene screener bekijkt de zorgbehoevendheid en een palliatieve screener de noodzaak tot palliatieve hulp.

Al deze informatie wordt versleuteld en in het BelRAI-dossier bijgehouden. Dit dossier kan gedeeld worden met alle zorgverleners en zorgorganisaties die betrokken zijn bij de zorg voor de patiënt. Zo zal elke zorgverlener (huisarts, thuiszorgkundige, verpleegkundige, spoedarts,...) op de hoogte kunnen zijn van de persoonlijke situatie van de patiënt en de evolutie ervan. Op die manier kan de meest aangepaste zorg en behandeling worden toegediend.


Wie heeft toegang tot BelRAI?
De BelRAI-webapplicatie is toegankelijk voor erkende beoefenaars van een officieel zorgberoep in België. Dat wil zeggen dat de toepassing toegankelijk is voor:

  • artsen
  • kinesitherapeuten
  • verpleegkundigen
  • verloskundigen
  • zorgkundigen
  • diëtisten
  • logopedisten
  • ergotherapeuten

Ofwel zijn deze personen individueel op basis van hun diploma bekend in het kadaster van de zorgverleners (CoBHRA), ofwel vervullen zij een specifieke rol bij een werkgever die hen de nodige rechten toekent.

BelRAI is beschikbaar in het Nederlands, Frans en Duits.
Meer informatie en toegang tot de applicatie: www.belrai.org