Nog tot 4 juni kan iedereen lopende of toekomstige projecten die op één of andere manier bijdragen aan de bescherming van zeeën en oceanen ingeven in het register van “Voluntary Commitments” van de Verenigde Naties.

De Verenigde Naties organiseren in het kader van de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (https://sustainabledevelopment.un.org/sdgs) begin juni de eerste Oceanenconferentie (https://oceanconference.un.org/). Doelstelling 14, “Leven in het water”, is specifiek aan oceanen en zeeën gewijd en bestaat uit 10 targets, o.a. rond vervuiling (inclusief marien afval en vermesting of eutrofiëring), duurzaam beheer, oceaanverzuring, duurzame visserij en mariene beschermde gebieden.

De FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu neemt actief deel aan deze conferentie en registreert ook initiatieven om de Noordzee te beschermen in het register van “Voluntary Commitments” (https://oceanconference.un.org/commitments/), zoals zijn toekomstig federaal actieplan voor de bestrijding van marien zwerfvuil.

Niet alleen de overheid maar ook provincies, gemeenten, verenigingen, scholen, universiteiten en bedrijven kunnen hun steentje bijdragen. Het kan bijvoorbeeld gaan om projecten rond afvalopruiming, afval- of vervuilingspreventie of bewustmaking. Ook projecten die op het programma staan in de nabije toekomst  komen in aanmerking.

Heb jij of jouw organisatie ook een project dat van dichtbij of van ver bijdraagt aan de oceanendoelstelling? Registreer het dan in het register van “Voluntary Commitments” (https://oceanconference.un.org/commitments/register/) en krijg internationale erkenning voor jullie inspanningen.

Meer info: sophie.mirgaux@milieu.belgie.be

Handleiding voor de registratie