Van 9 februari 2023 tot en met 9 april 2023 organiseert de dienst Marien Milieu van de FOD Volksgezondheid een openbare raadpleging over het ontwerp van de instandhoudingsdoelstellingen en de beheerplannen voor de Vlakte van de Raan.

Het marien ruimtelijk plan 2020-2026 voorziet in de aanduiding van een nieuw habitatrichtlijngebied in onze Noordzee, de Vlakte van de Raan, aan de Nederlandse grens. Dit gebied zal bijdragen aan de bescherming van de zandbanken, de banken van schelpkokerwormen en de fint.

Om tot een goed beheer te komen, voorziet het koninklijk besluit van 27 oktober 2016 betreffende de procedure tot aanduiding en beheer van de mariene beschermde gebieden dat er instandhoudingsdoelstellingen en beheerplannen vastgesteld worden. Deze instandhoudingsdoelstellingen en beheerplannen geven aan wat er binnen de Vlakte van de Raan nagestreefd en ondernomen wordt om de ‘gunstige staat van instandhouding’ voor de beschermde habitats en soorten te herstellen of te behouden.


Kaart 'Natuurbescherming' uit de brochure ‘Er beweegt wat op zee. Het marien ruimtelijk plan 2020-2026’

In het ontwerp ‘Instandhoudingsdoelstellingen voor Natura 2000 in het Belgische deel van de Noordzee – aanvulling Vlakte van de Raan’ zijn voor de te beschermen habitats en soorten overkoepelende doelen beschreven. Die krijgen, waar mogelijk, verdere invulling door concrete, operationele instandhoudingsdoelstellingen. Het ontwerp ‘Beheerplannen voor Natura 2000 in het Belgische deel van de Noordzee (2022-2027) – aanvulling Vlakte van de Raan’ geeft een overzicht van de verschillende maatregelen die reeds genomen zijn en van de acties die in de komende jaren uitgevoerd moeten worden.

Deze openbare raadpleging komt voort uit het Verdrag van Aarhus, dat je het recht geeft op inspraak bij beslissingen over het milieu.

Meer informatie vind je op www.consult-leefmilieu.be 

Voor meer informatie, zie 'Natuurbescherming en herstel'