De Federale Staat, de Gemeenschappen en Gewesten hebben een samenwerkingsakkoord afgesloten om de introductie en verspreiding van invasieve uitheemse soorten te voorkomen en te beheersen. Dit akkoord regelt de Belgische uitvoering van de EU-verordening over invasieve uitheemse soorten (IUS). Het akkoord trad officieel in werking in juli 2020.

De Belgische overheden willen de verspreiding van invasieve uitheemse soorten bestrijden door een drieledige actie die preventie combineert met vroegtijdige detectie en snelle uitroeiing. Het akkoord beoogt een globale en coherente aanpak om de bepalingen van de Europese Verordening uit te voeren. Het zorgt voor de nodige coördinatie en informatie-uitwisseling tussen de bevoegde overheden.
  
Om daartoe te komen is de oprichting van drie instanties voorzien:

  • een Nationaal comité voor invasieve uitheemse soorten, als uitvoerend orgaan. Dit Comité werkt de nationale beslissingsvoorstellen uit, zoals bij voorbeeld het Belgisch standpunt over de lijst met soorten die de Europese Commissie voorstelt;
  • een Nationale wetenschappelijke raad voor invasieve uitheemse soorten, die wetenschappelijke adviezen moet uitbrengen, zoals bij voorbeeld over de impact op de biodiversiteit van de soorten die worden voorgesteld om te worden toegevoegd aan de Europese lijst van IUS;
  • een Nationaal wetenschappelijk secretariaat voor invasieve uitheemse soorten, dat het Comité en de Raad ondersteunt in de uitvoering van de acties, onder meer door het nationaal actieplan rond de introductiewegen van de IUS uit te werken.

Het samenwerkingsakkoord omschrijft de procedures die nodig zijn voor:

  • de uitwisseling van wetenschappelijke expertise en goede praktijken over invasieve uitheemse soorten, in synergie met het Belgisch Biodiversiteitsplatform (bv : rosse stekelstaart);
  • de opvolging van de overgangsregeling voor gezelschapsdieren die op de verboden lijst staan (bv. de roodwangschildpad);
  • de coördinatie van de ontvangen aanvragen voor afwijkende vergunningen met het oog op de invoer en het houden van een soort, bij voorbeeld om dieren ex situ te mogen houden in een dierentuin (bv. de beverrat);
  • de opvolging van de verspreiding van invasieve uitheemse soorten op nationaal grondgebied en van bestrijdingsmaatregelen door de gewesten (bv. de Aziatische hoornaar);
  • de uitwerking van gemeenschappelijke beheerdoelen (bv : waterplanten, reuzenberenklauw).

Tot slot wordt er in het kader van dit akkoord een nationale website gemaakt. Daarop wordt alle beschikbare informatie samengebracht over invasieve uitheemse soorten in België :  http://www.iasregulation.be.  Momenteel staan er 36 planten en 30 dieren op de Europese lijsten met zorgwekkende soorten. Daarvan zijn er 14 planten en 15 dieren aanwezig op het Belgisch grondgebied.
 
Een persdossier met de beschrijving van bepaalde soorten die in België aanwezig zijn, is beschikbaar op aanvraag. Hierbij wordt het belang van een globale aanpak op Belgisch niveau geïllustreerd.
 

Bevoegde overheden voor de uitvoering van de Verordening in België:

 
Op het niveau van de federale staat:
DG Leefmilieu, Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
https://www.health.belgium.be/nl/dieren-en-planten/biodiversiteit/de-invasieve-uitheemse-soorten-een-bedreiging-voor-de
 
In Wallonië:
Département de la Nature et des Forêts, Service Public de Wallonie
http://biodiversite.wallonie.be/invasives

In Vlaanderen:
Agentschap voor Natuur en Bos, Vlaams Gewest
http://www.natuurenbos.be

In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest: 
Bruxelles Environnement / Leefmilieu Brussel 
http://www.environnement.brussels of http://www.leefmilieu.brussels