Op 12 oktober lanceerden de minister van Volksgezondheid en de FOD Volksgezondheid het Platform binnenluchtkwaliteit. Het doel: alle belanghebbenden die bij de kwestie nauw betrokken zijn, samenbrengen voor overleg.

Het Platform, een van de pijlers van de toekomstige wetgeving over binnenluchtkwaliteit

Het wetsontwerp over binnenluchtkwaliteit, dat momenteel in het Parlement besproken wordt, bepaalt dat het Platform adviezen zal formuleren en kennis zal delen voor het opstellen van een wetgevend kader dat specifiek gericht is op binnenluchtkwaliteit.
 
Het Platform groepeert wetenschappers en mensen op het terrein die rechtstreeks betrokken zijn bij de verbetering van de luchtkwaliteit in gesloten, publiek toegankelijke ruimten. Volgende groepen worden bij het Platform betrokken:

  • Politieke instanties en experten van de betrokken overheden
  • De academische wereld
  • Vertegenwoordigers van de betrokken sectoren (horeca, cultuur-, evenement- en sportsector)
  • Fabrikanten en invoerders van ventilatie-, zuiveringsapparatuur en CO2-meters

Er zullen verschillende werkgroepen worden opgericht, die zich zullen bezighouden met wetenschappelijk onderzoek, communicatie en bewustmaking, samenwerking met bedrijfssectoren en economische actoren, en samenwerking tussen bevoegde overheden. Deze groepen zullen operationeel worden zodra de wet in werking treedt en zullen worden gecoördineerd door de FOD Volksgezondheid.

De wetenschappelijke stand van zaken

Tijdens het evenement heeft Sciensano de resultaten van de AIRCO-studie over de verschillende soorten verontreinigende stoffen in de binnenlucht bekendgemaakt. Hierbij benadrukte Sciensano dat de toevoer van buitenlucht de luchtkwaliteit binnenshuis aanzienlijk kan verbeteren. De studie werd uitgevoerd in samenwerking met het VITO (Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek).

Ventilatie en energie

De snel stijgende energieprijzen roepen veel vragen op. Goede isolatie en efficiënte verwarmingssystemen kunnen een oplossing zijn om de energiecrisis het hoofd te bieden. Een betere luchtdichtheid in gebouwen kan echter leiden tot een slechtere luchtkwaliteit binnenshuis. Het gebruik van moderne, energie-efficiënte ventilatiesystemen kan daarvoor de oplossing bieden. Bij dergelijke systemen wordt de warmte in de lucht grotendeels teruggewonnen en via verschillende technische processen aan de verse lucht toegevoegd. Deze apparaten verbeteren de energie-efficiëntie van gebouwen zonder te veel koude buitenlucht toe te laten. Fabrikanten en onderzoekers werken momenteel aan technologische innovaties die energieprestaties combineren met een betere binnenluchtkwaliteit en op lange termijn zuiniger zijn.. Er zijn verschillende soorten oplossingen denkbaar om de energiecrisis aan te pakken. Deze zullen in samenwerking met de betrokken sectoren in het kader van het Platform worden onderzocht.

Ervaringen uit het veld

Verschillende sectoren hebben hun ervaringen gedeeld. Zo heeft de Horecafederatie Brussel onderzoek gedaan naar de luchtkwaliteit in verschillende Brusselse etablissementen. In het kader van het project "Hier zal alleen de film uw adem benemen!" heeft Cinema Albert in Dendermonde een methode ontwikkeld waarmee het maximaal aantal toegelaten personen in een bioscoop kan worden bepaald. Voor het resultaat wordt niet alleen rekening gehouden met de capaciteit van de ruimte, maar ook met het prestatieniveau van de ventilatie- en zuiveringssystemen.

Presentaties van de sprekers:

  • Toespraak van de minister
  • Toespraak van Pierre Kerkhofs, directeur-generaal van het DG Leefmilieu van de FOD Volksgezondheid
  • AIRCO-studie
  • Energie en ventilatie
  • "Hier zal alleen de film uw adem benemen!”
  • Studie van de Horecafederatie Brussel

Download

De opname van de conferentie is beschikbaar in het Nederlands en in de originele versie.

Voor meer informatie over binnenluchtkwaliteit: https://www.health.belgium.be/nl/gezondheid