Reeds twee, lange jaren leven we intussen met COVID-19 aan onze zijde.

Zorgverleners uit verschillende sectoren blijven dagdagelijks het beste van zichzelf geven om burgers de best mogelijk zorg te kunnen bieden. Op beleidsniveau werden verscheidene structuren en organen opgezet om de pandemie in ons land te kunnen beheersen. Binnen de verschillende overheden en organisaties zetten vele personen zich dagdagelijks in om onder meer de evolutie van de verspreiding van het COVID-19-virus op te volgen, om wetenschappelijke evidenties in acht te nemen en om gepaste maatregelen te formuleren.

Het onderwerp krijgt immens veel media-aandacht maar weet u welke acties onze FOD in deze periode heeft genomen en nog steeds stelt? Het is tijd om terug te blikken op de impact van COVID-19 en op enkele van de acties die werden ondernomen in het kader van de crisis. De publicatie « Blikvanger Gezondheidszorg – COVID-19» heeft betrekking op de periode van maart 2020 tot juni 2021.

In deze publicatie stellen wij enkele taken voor waarbij het Directoraat-generaal Gezondheidszorg van de FOD Volksgezondheid actief betrokken was tijdens de pandemie.
- We geven u een overzicht van de initiatieven inzake organisatie, financiering en kwaliteit. Verschillende van deze acties werden uitgevoerd in samenwerking met andere diensten binnen onze FOD én onze partnerorganisaties waaronder het RIZIV en het FAGG.
- De crisis vereist dat verschillende actoren zich aan hetzelfde front verenigen. In dit rapport wordt de rol van de verschillende structuren uiteengezet, wat kan helpen om het beleid in deze crisis beter te begrijpen.

Deze publicatie betreft het eerste jaar van de crisis. De pandemie zet zich echter voort en ons werk om de burger te beschermen stopt niet. We voorzien daarom reeds een volgende editie van deze publicatie om al onze acties inzake het beperken van de verspreiding van het virus verder aan u toe te lichten.

  • Lees hier het rapport of neem een kijkje op de website www.gezondbelgie.be om meer te weten te komen.
  • Neem deel aan de tevredenheidsenquête over onze publicaties door het invullen van een online vragenlijst. Deze neemt maar 2 minuten van jullie kostbare tijd in beslag! Hartelijk dank voor uw medewerking! 

Blikvanger Gezondheidszorg is een verzameling van publicaties waarin de werking van de algemene ziekenhuizen, de geestelijke gezondheidszorg en de dringende, medische en psychosociale gezondheidszorg wordt uiteengezet. Alle voorgaande edities kan u terugvinden op de website www.gezondbelgie.be.